Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK)

Työelämä ei muutu vaan me muutamme sitä. Tässä osaamiskokonaisuudessa pohdimme työelämän kehittämisen mahdollisuuksia. Haluatko sinä lisätä osaamistasi työyhteisöjen ja työelämän kehittämisestä? Kiinnostaako sinua ymmärtää paremmin muuttuvaa työelämää, muutosten syntyä ja muutosten kytkeytymistä ihmisten työuravalintoihin? Haluatko mukaan pohtimaan, millaisissa ympäristöissä työyhteisöjen kehittäjä voi toimia ja millaisia menetelmiä hän voi soveltaa? Mietityttääkö sinua, miten työyhteisöjen osaamista voisi tunnistaa ja kehittää edelleen tukien yhtä aikaa niin yksittäisten ihmisten työurien kehittymistä kuin yritysten menestystäkin? Tervetuloa mukaan oppimaan yhdessä lisää.

Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä 15 op -osaamiskokonaisuus koostuu kolmesta toisiinsa linkittyvästä opintojaksosta:

 • Työurat muuttuvassa työelämässä 5 op
 • Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät 5 op
 • Oppimista tukevat työyhteisöt 5 op.

Opinnot on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina tai kokonaisuutena, jossa opintojaksot kiinnittyvät luontevasti toisiinsa. Aikataulullisesti opintojaksot limittyvät osin toisiinsa.

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kenelle tahansa työelämän tai työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneelle. Se sopii erinomaisesti myös Työyhteisön kehittäjä (yhteisöpedagogi AMK) –tutkinnon suorittaneille jatko-opinnoiksi.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.1.2023-4.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuus opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtäviä, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä 2-3 tunnin webinaareja. Kullakin kokonaisuuden opintojaksolla on kaksi webinaaria. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointia sekä vertaisarviointia. Opintojaksot arvioidaan hyväksytty – täydennettävä.

Opintojaksojen webinaarit:

Työurat muuttuvassa työelämässä 5 op

 • 26.01.2023 14.00 – 16.00
 • 09.03.2023 14.00 – 17.00

Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät 5 op

 • 23.02.2023 14.00 – 16.00
 • 14.04.2023 14.00 – 17.00

Oppimista tukevat työyhteisöt 5 op

 • 30.03.2023 14.00 – 16.00
 • 04.05.2023 14.00 – 17.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-8.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anu Järvensivu (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 505 5663)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Työurat muuttuvassa työelämässä 5 op

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: 

 • ymmärtää työelämän muutoksia ja muutosten kompleksisen luonteen
 • tuntee työelämäntutkimuksen keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset kansainväliset keskustelut
 • tuntee erilaisia ja erilaisiin tietoperustoihin pohjaavia tapoja lähestyä ja mallintaa työuria ja työnteon muotoja sekä osaa kytkeä näitä työelämän muutoksiin
 • ymmärtää työpaikkojen ja yksilöiden näkökulmat työurien kehittämiseen sekä osaa yhdistää näitä

Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää työelämän ja työyhteisöjen kehittämisen merkityksen yksilöiden, moninaistuvien työn teon yhteisöjen, verkostojen, alueiden ja yhteiskuntien tasolla
 • osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia ja eri tilanteisiin soveltuvia työn, työyhteisöjen, työorganisaatioiden ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan kehittämistoimia ja kehittämishankkeita erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa työpaikkojen tilanteissa
 • tuntee työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät erikoiskäsitteet ja keskustelut myös kansainvälisellä tasolla ja osaa hyödyntää niitä työyhteisöjen kehittämisen käytännöissä
 • hahmottaa eri tieteenaloihin ja tietoperustoihin perustuvien lähestymistapojen eroja ja erojen merkityksiä työelämän kehittämistoiminnassa

Oppimista tukevat työyhteisöt 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää oppimista yksilön, työyhteisöjen ja työorganisaatioiden välisinä käytäntöinä ja vuorovaikutussuhteina
 • osaa kehittää uuden oppimista tukevia työyhteisöjä sekä työtä ja oppimista tukevia yhteisöjä yksin työskenteleville
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan jatkuvaa oppimista tukevia käytäntöjä työpaikoilla ja verkostomaisessa työssä
 • ymmärtää oppimisen liittymisen ammatilliseen identiteettiin ja toimijuuteen
 • tuntee osaamisen tunnistamiseen liittyviä käsitteitä ja käytäntöjä
 • hallitsee oppimista tukevien työyhteisöjen kehittämiseen liittyvän käsitteistön

Työurat muuttuvassa työelämässä (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Oppimista tukevat työyhteisöt (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.