Työurat muuttuvassa työelämässä (YAMK) 5 op, kevät 2023

Opinnoissa perehdytään työelämäntutkimuksen ajankohtaisiin keskusteluihin sekä erilaisiin tapoihin tarkastella työuria ja niiden muutoksia. Opintojaksolla tarkastellaan työuria sekä työyhteisöjen että yksilöiden näkökulmasta. Lisäksi pohditaan työurien suunnittelun mahdollisuuksia muuttuvassa työssä. Opintojaksolla tarkastellaan työelämän muutoksia kompleksisuuden ja systeemisyyden näkökulmista. Erityisesti muutoksia pohditaan kytkeytyneinä työpaikkatason toimiin ja yksilöiden työuraan ja työnteon tapoihin liittyviin ratkaisuihin.

Sisällöt: 

 • Työelämän muutos ja työelämäntutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 
 • Moninaistuvat työurat ja työnteon muodot 
 • Erilaiset tavat lähestyä työuria ja niiden muutoksia 
 • Työurat organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmista 
 • Työurien ja erilaisten työnteon tapojen rakentaminen, hallinta ja kehittäminen eri konteksteissa 

Kenelle?

Opintojakso sopii työelämän ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille ammatti- tai toimialasta riippumatta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.01.2023 – 09.03.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria: alkuwebinaari ja loppuwebinaari. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 26.01.2023 14.00 – 16.00
 • 09.03.2023 14.00 – 17.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-8.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anu Järvensivu (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 505 5663)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: 

 • ymmärtää työelämän muutoksia ja muutosten kompleksisen luonteen
 • tuntee työelämäntutkimuksen keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset kansainväliset keskustelut
 • tuntee erilaisia ja erilaisiin tietoperustoihin pohjaavia tapoja lähestyä ja mallintaa työuria ja työnteon muotoja sekä osaa kytkeä näitä työelämän muutoksiin
 • ymmärtää työpaikkojen ja yksilöiden näkökulmat työurien kehittämiseen sekä osaa yhdistää näitä