Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.2.2022-30.3.2022 HUOM! Opinnot sisältävät ennakkotehtävän, joka on tehtävä ennen ensimmäistä webinaaria.
Aikataulut ja työskentelytapa Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 16.2.2022 kello 14-17 aloituswebinaari
 • 30.3.2022 kello 14-17 lopetuswebinaari
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anu Järvensivu (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 505 5663)

Opiskelussa perehdytään erilaisiin toimintaympäristöihin ja tehtäviin, joissa työyhteisöjen kehittäjät voivat toimia, sekä keskeisiin kehittämisen lähestymistapoihin, kehittämisotteisiin ja dialogisuutta tukeviin menetelmiin. Opintojaksolla keskeisessä roolissa on tutkimusavusteinen kehittäminen. Opintojaksolla tarkastellaan verkostomaista kehittämistoimintaa, alueellisen yhteistyön muotoja sekä työorganisaatioiden ja työn teon yhteisöjen kehittämistä.

Sisällöt: 

 • Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen – taustaa ja perusperiaatteita
 • Työyhteisön kehittäjä erilaisissa työpaikkojen kohtaamissa tilanteissa
 • Kehittämisen käytännöt, kehittämisotteet ja kehittämismenetelmät
 • Työyhteisöjen ja työorganisaatioiden kehittämishankkeiden ja kehittämistoimien suunnittelu ja toteutus
 • Työyhteisöjen kehittäminen hajautuneessa, monipaikkaisessa tai useista ansainnan lähteistä koostuvassa työssä
 • Alueellinen ja verkostomainen kehittämistyö

Kenelle?

Opintojakso sopii työelämän ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille ammatti- tai toimialasta riippumatta.

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää työelämän ja työyhteisöjen kehittämisen merkityksen yksilöiden, moninaistuvien työn teon yhteisöjen, verkostojen, alueiden ja yhteiskuntien tasolla
 • osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia ja eri tilanteisiin soveltuvia työn, työyhteisöjen, työorganisaatioiden ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan kehittämistoimia ja kehittämishankkeita erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa työpaikkojen tilanteissa
 • tuntee työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät erikoiskäsitteet ja keskustelut myös kansainvälisellä tasolla ja osaa hyödyntää niitä työyhteisöjen kehittämisen käytännöissä
 • hahmottaa eri tieteenaloihin ja tietoperustoihin perustuvien lähestymistapojen eroja ja erojen merkityksiä työelämän kehittämistoiminnassa

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.