Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät (YAMK) 5 op, kevät 2023

Opiskelussa perehdytään erilaisiin toimintaympäristöihin ja tehtäviin, joissa työyhteisöjen kehittäjät voivat toimia, sekä keskeisiin kehittämisen lähestymistapoihin, kehittämisotteisiin ja dialogisuutta tukeviin menetelmiin. Opintojaksolla keskeisessä roolissa on tutkimusavusteinen kehittäminen. Opintojaksolla tarkastellaan verkostomaista kehittämistoimintaa, alueellisen yhteistyön muotoja sekä työorganisaatioiden ja työn teon yhteisöjen kehittämistä.

Sisällöt: 

 • Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen – taustaa ja perusperiaatteita
 • Työyhteisön kehittäjä erilaisissa työpaikkojen kohtaamissa tilanteissa
 • Kehittämisen käytännöt, kehittämisotteet ja kehittämismenetelmät
 • Työyhteisöjen ja työorganisaatioiden kehittämishankkeiden ja kehittämistoimien suunnittelu ja toteutus
 • Työyhteisöjen kehittäminen hajautuneessa, monipaikkaisessa tai useista ansainnan lähteistä koostuvassa työssä
 • Alueellinen ja verkostomainen kehittämistyö

Kenelle?

Opintojakso sopii työelämän ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille ammatti- tai toimialasta riippumatta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 13.02.2023 – 14.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 23.02.2023 14.00 – 16.00
 • 14.04.2023 14.00 – 17.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-3.2.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anu Järvensivu (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 505 5663)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää työelämän ja työyhteisöjen kehittämisen merkityksen yksilöiden, moninaistuvien työn teon yhteisöjen, verkostojen, alueiden ja yhteiskuntien tasolla
 • osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia ja eri tilanteisiin soveltuvia työn, työyhteisöjen, työorganisaatioiden ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan kehittämistoimia ja kehittämishankkeita erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa työpaikkojen tilanteissa
 • tuntee työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät erikoiskäsitteet ja keskustelut myös kansainvälisellä tasolla ja osaa hyödyntää niitä työyhteisöjen kehittämisen käytännöissä
 • hahmottaa eri tieteenaloihin ja tietoperustoihin perustuvien lähestymistapojen eroja ja erojen merkityksiä työelämän kehittämistoiminnassa