Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 op, kevät 2023

Nykyisessä kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kukaan ei voi osata kaikkea; harvoin edes kaikkea sitä, mitä omat asiakkaat alinomaan vaativat. Jotta organisaatio voisi keskittyä ydinosaamiseensa ja -missioonsa, on usein sen etujen mukaista luoda vuorovaikutteisia ja kaikkia osapuolia hyödyttäviä suhteita itsensä ulkopuolisiin toimijoihin, yhteisöihin ja verkostoihin. Verkostoissa on voimaa!

Ulkoistaminen ja verkostot -opintojaksolla tutustutaan erilaisiin verkostoihin ja niitä koskeviin käsitteisiin, määritelmiin ja teorioihin, verkostoitumisstrategioihin sekä verkostoitumisprosesseihin. Mitä lisäarvoa verkostot tuovat niihin osallistuville organisaatioille ja yksilöille, ja minkälaiset arvot, käytännöt ja pelisäännöt edistävät verkostojen toimintaa? Opintojakson toisena, verkostoihin ja verkostoitumiseen kiinteästi kytkeytyvänä teemana on ulkoistaminen. Opintojaksolla pohditaan ulkoistamisen syitä, etuja ja haasteita, ja opitaan ulkoistamisprosessin suunnittelua ja toteuttamista käytännönläheisten tehtävien avulla.

Lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää toimivaa nettiyhteyttä, tietokonetta ja kuulokemikrofonia.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.01.2023 – 15.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla opiskellaan verkkokurssilla Humakin Moodlessa eli Hoodlessa (verkko-oppimisympäristö). Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia opetusmenetelmiä: yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaisoppiminen, opetuskeskustelu, ongelmaperustainen oppiminen, case-pohjainen oppiminen ja pienryhmien pohdintahetket.

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti työskennellen, pienryhmissä ja vuorovaikutteisissa webinaareissa. Opiskelijoilta odotetaan webinaareihin osallistumista. Webinaarit myös tallennetaan.

Opintojakson webinaarit

  • 23.01.2023 09.00 – 11.30
  • 01.03.2023 09.00 – 11.30
  • 28.03.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Gyan Dookie (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • hallitsee ulkoistamisstrategian ja ymmärtää ulkoistamisen syyt
  • osaa rakentaa kilpailutus- ja ulkoistamisprosessin
  • hallitsee keinot ulkoistusten onnistuneeseen läpivientiin
  • ymmärtää verkostotalouden ja verkostojen merkityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle
  • hallitsee strategialähtöisen kumppanuusajattelun ja verkostosuhteisiin liittyvät riskit
  • osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja.