Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus

Syvennä työyhteisökehittäjän osaamista: Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus on uusi avoimen ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuus työyhteisöjen kehittäjinä toimiville tai henkilöstön edustajille. Tämän osaamiskokonaisuuden avulla syvennät käytännön työssä tarvitsemiasi osaamista.
Pandemia, ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, väestörakenteen muutos ja muut meneillään olevat muutokset muokkaavat työyhteisöjä ja työpaikkoja. Jotta yksilöiden ja organisaatioiden toimintakyky ja tuottavuus säilyvät ja kehittyvät jatkuvasti muuttuvissa oloissakin, tarvitaan työpaikoilla monenlaista kehittämisosaamista.

Tässä osaamiskokonaisuudessa mukana olevat opinnot auttavat ymmärtämään työelämän muutosta ja kehittämistoimintaa sekä henkilöstön toimintaa muutoksissa. Opinnoissa tehdään käytännön kehittämistehtäviä, jotka tarjoavat innostavia mahdollisuuksia muokata työtä ja omaa työpaikkaa mielekkäämmäksi ja toimivammaksi yhdessä koulutukseen osallistujien vertaispanosta ja oman työpaikan muiden asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Osaamiskokonaisuus tarjoaa siis mahdollisuuden toteuttaa oma kehittämishanke ohjatusti. Tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat Työyhteisön kehittäjän opintojen ammatillisesti syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana opiskelija hankkii työyhteisön uudistumis- ja kilpailukyvyn rakentamiseen tarvittavia taitoja. Siksi osaamiskokonaisuus sopii erityisen hyvin muutoksessa kamppaileville aloille.

Osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteita.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • YT00BZ49-3005 Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 op kevät
 • YT00BZ51-3009 Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 15 op kevät
 • Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 op syksy 2023
 • Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op syksy 2023

Kenelle?

Kokonaisuus sopii erityisen hyvin asiantuntijoille, jotka työskentelevät yksin tai vailla mahdollisuutta arkiseen vuorovaikutukseen oman ammattikunnan edustajien kanssa.

Ennakkovaatimukset

Osaamiskokonaisuuden suorittaminen vaatii kokemusta kehittämistehtävistä, lisäksi aiemmat korkeakouluopinnot helpottavat opintokokonaisuuden suorittamista.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen on mahdollista vain 30 op kokonaisuuteen, ei erillisille jaksoille. Tämä siksi, että jokainen osallistuja voi osallistua valmennettuun vertaisjakamiseen ja yhteiskehittelyyn koulutuksen edetessä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 –15.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksot toteutetaan pääosin verkossa. Ne sisältävät sekä ryhmätyöskentelyä että webinaareja.

Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät opintojakson tiedoista. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Osaamiskokonaisuuden tavoitteet nousevat yksittäisten opintojaksojen tavoitteista. Kokonaisuus auttaa opiskelijaa syventämään omaa käytännön kehittämisosaamista ja tarjoaa mahdollisuuden saada omalle kehittämishankkeelle ulkopuolista sparrausta. Erityisen tärkeää tällainen sparraus on voimakkaiden muutosten alaisilla työpaikoilla.

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tavoitteet

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee ulkoistamisstrategian ja ymmärtää ulkoistamisen syyt,
 • osaa rakentaa kilpailutus- ja ulkoistamisprosessin,
 • hallitsee keinot ulkoistusten onnistuneeseen läpivientiin,
 • ymmärtää verkostotalouden ja verkostojen merkityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle,
 • hallitsee strategialähtöisen kumppanuusajattelun ja verkostosuhteisiin liittyvät riskit ja osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa,
 • osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa,
 • kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä, osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle, tuottavuudelle ja kilpailukyvylle,
 • osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen,
 • hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja -organisaatiota,
 • kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta

Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee oppivan organisaation keskeiset ajatukset ja sovellukset,
 • osaa eritellä ja arvioida muutostarpeita yrityksen strategian perusteella,
 • osaa soveltaa valmentavaa työotetta työyhteisön muutostilanteissa,
 • osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä,
 • osaa suunnitella ja käynnistää kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita työorganisaation, verkoston tai oman yritystoiminnan kehittämiseksi ja osaa fasilitoida muutosprosesseja.

Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat, hallitsee johtamisen viitekehyksen rakentamisen ja soveltamisen,
 • osaa rakentaa osaamisen kehittämisen prosesseja,
 • osaa soveltaa valmentamisen menetelmiä työyhteisössä,
 • osaa rakentaa johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia