Nuorisotyö nyt 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK) (UUTUUS!)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.1.2022-22.5.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Jokaisen opintojakson alussa ja lopussa on webinaari (yhteensä 6 kpl). Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintokokonaisuus on opiskeltavissa omaan tahtiin. Aloituswebinaarit tallennetaan. Opintokokonaisuus sisältää verkkotehtäviä, vertaistyöskentelyä sekä kolme kokoavaa esseetehtävää.

Opintojaksojen webinaarit:

Nuorisotyön arki muutoksessa:

 • 17.01.2022 klo 12.00 – 17.00
 • 10.02.2022 klo 12.00 – 17.00

Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat:

 • 14.03.2022 klo 12.00 – 16.30
 • 07.04.2022 klo 12.00 – 16.30

Eurooppa nuorisotyöntekijän toimintakenttänä:

 • 25.04.2022 klo 12.00 – 16.30
 • 19.05.2022 klo 12.00 – 16.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)

Nuorisotyö nyt 15 op -osaamiskokonaisuus kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida, ennakoida ja kehittää itsenäisesti nuorisotyötä. Opiskelijan osaaminen syventyy nuorisotyön alan tiedon ja käytäntöjen arvioinnissa. Opiskelija osaa kehittää nuorisotyön työyhteisöjä ja hyvinvointia sekä ennakoida mm. kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia nuorisotyöhön.  

Osaamiskokonaisuus jakaantuu kolmeen erilliseen opintojaksoon:  

 • Nuorisotyön arki muutoksessa, 5 op  
 • Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat, 5 op 
 • Eurooppa nuorisotyöntekijän toimintakenttänä, 5 op  

Ensimmäisellä opintojaksolla Nuorisotyön arki muutoksessa katse kiinnitetään muutokseen ja sen vaikutuksiin nuorisotyön työyhteisössä. Keskeisiä teemoja ovat hyvinvointi, jota tarkastellaan sekä nuorisotyöntekijän työhyvinvoinnin että nuorten hyvinvointi näkökulmista ja johtaminen nuorisotyössä. Toisella opintojaksolla Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat tarkastelun keskiössä ovat nuorisotyön työympäristöt ja nuorten kohtaaminen. Opintojakso etenee erilaisten casejan kautta, kuten liikkuva nuorisotyö, virtuaalinen sairaalanuorisotyö ja valokuvan käyttö nuorisotyössä. Kolmannessa opintojaksossa Eurooppa nuorisotyön toimintakenttänä tarkastellaan kansainvälisiä sitoumuksia ja nuorisotyötä eri maissa.

Osaamiskokonaisuus muodostaa laajan läpileikkauksen 2020-luvun nuorisotyön ajankohtaisista teemoista ja ennakoi nuorisotyön kehitystä 2030-luvulle. Osaamiskokonaisuuden opiskeltuaan opiskelijalla on monipuoliset valmiudet nuorisotyöalan laaja-alaiseen kehittämiseen ja johtamiseen.

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Nuorisotyön arki muutoksessa, 5 op  

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa käsitteellistää muutosta ja sen vaikutuksia nuorisotyössä
 • osaa analysoida ja ennakoida muutosta omassa työssään ja ammattialalla
 • osaa sanoittaa nuorisotyön merkityksen muuttavassa työkontekstissa
 • ymmärtää yhteisöllisyyden ja johtamisen merkityksen nuorisotyön työyhteisössä
 • osaa johtaa itseään ja tarkastella kriittisesti omaan työtään
 • osaa kehittää nuorisotyön työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä soveltaa nuorisotyön työhyvinvointia tukevia toimintamalleja moniammattilaisiin työyhteisöihin

Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat, 5 op 

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa havainnoida, kuvata ja arvioida työympäristön merkitystä nuorisotyön sisällöille
 • tuntee aihepiiriin liittyvän nuorisotyön tutkimuksen ja käsitteet sekä osaa tarkastella niitä kriittisesti työelämäkontekstissa
 • osaa suunnitella ja jalkauttaa nuorisotyön viemistä erilaisille nuorisotyön kentille sekä arvioida kriittisesti työskentelyään

Eurooppa nuorisotyöntekijän toimintakenttänä, 5 op  

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa arvioida kansainvälisten sopimusten soveltamista nuorisotyön arjessa ja tarkastella kriittisesti kansainvälistä yhteistyötä
 • osaa hyödyntää innovatiivisesti kansainvälisten sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittää työyhteisönsä kansainvälisen yhteistyön muotoja ja käytänteitä
 • osaa suunnitella, toimeenpanna ja johtaa kansainvälisiä nuorisotyön kehittämishankkeita sekä tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti

Uusi osaamiskokonaisuus. Ei vielä opiskelijapalautetta.

Nuorisotyön arki muutoksessa (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

Eurooppa nuorisotyön työkenttänä (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!)

225,00