HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuudessa keskitytään HR-toiminnan operatiiviseen rooliin organisaatiossa ja perehdytään monipuolisesti keskeisiin HR-toimintoihin. Sisällöllisinä painopisteinä ovat toiminnan eettisyys, hyvän hallinnoinnin periaatteet ja toimintatavat, suorituksen johtaminen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen keskeinen merkitys organisaation toiminnassa. Osaamiskokonaisuuteen liittyviä tehtäviä voi kytkeä osaksi oman työn tai oman yrityksen toiminnan kehittämistä.

Hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi osaamiskokonaisuus auttaa osallistujaa vahvistamaan hallinnoinnin ja työhyvinvoinnin edistämisen taitojaan. Taidot ovat tarpeen monenlaisissa työyhteisöissä, mutta erityisen paljon niitä kaivataan nopeasti kehittyvillä aloilla.

Osaamiskokonaisuuden oppimistavoitteet muodostuvat kunkin kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson tavoitteista. Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kehittää työyhteisön prosesseja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta; tunnistaa työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen tuloksellisuudelle ja kehittämiselle ja oppii luomaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen koodiin perustuvia toimintatapoja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • YT00BZ45-3005 Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op syksy
 • YT00BZ46-3005 Työterveys ja työhyvinvointi 10 op syksy
 • YT00BZ44-3005 Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto.

Ennakkovaatimukset

Osaamiskokonaisuuden suorittamista helpottaa toiminta työelämän kehittämistehtävissä sekä korkeakoulututkinto.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.09.2022-31.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa verkon välityksellä, toteutuksiin sisältyy lähipäiviä, verkossa tehtäviä ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät opintojakson tiedoista. Aikataulut voivat tarkentua myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-2.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen

Opiskelija

 • osaa perustella suorituksen johtamisen strategian merkityksen
 • osaa mallintaa ja implementoida tavoite-, tulos- ja kehityskeskusteluprosessin
 • osaa kehittää työsuorituksen arvioitimalleja ja urasuunnitelmia
 • osaa laatia osaamiskartoituksen ja tuntee työn vaativuuden arvioinnin perusteet
 • osaa tehdä operatiivisen tason henkilöstötutkimuksia
 • hallitsee palkitsemisen kokonaisuuden ja perusteet
 • osaa perustella palkitsemisen merkityksen motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä yrityksen tuloksellisuudessa
 • osaa rakentaa eettisesti kestävän palkitsemisen kokonaisuuden.

Työterveys ja työhyvinvointi

Opiskelija

 • hallitsee lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon liittyvän kokonaisuuden sekä työterveyshuollon roolin HR:n ja johtamisen näkökulmasta
 • ymmärtää työterveyden ja työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation tuottavuudelle erityisesti muutostilanteissa
 • hallitsee työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja työkykyjohtamisen merkityksen tuloksellisuuteen
 • osaa rakentaa työhyvinvoinnin prosesseja strategian näkökulmasta
 • tuntee työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin mittareita ja osaa perustella mittaamisen merkityksen tuloksellisuudelle
 • osaa rakentaa mittareita ja raportoida niiden antamia tuloksia erilaisten prosessien tarpeisiin
 • osaa tulkita mittaamisen tuloksia henkilöstön tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden ja henkilöstökustannusten näkökulmasta.

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen

Opiskelija

 • tuntee eri toimijoiden hallinnollisen ja taloudellisen perustan ja rahoitusrakenteet
 • osaa perustella hyvän hallinnoinnin (CG) ja liiketoiminnan eettisen koodin merkityksen
 • hallitsee asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja käytäntöjä
 • tuntee hr-palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja palveluprosesseja
 • tuntee ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan muodostumisen ja hallitsee työnantajabrändin rakentamisen
 • tuntee rekrytoinnin kanavat, menetelmät ja taustaselvitykset
 • osaa rakentaa perehdyttämisen kokonaisuuden työpaikan toimintakulttuurin lähtökohdista.