Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.1.2022-27.5.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Tukeudumme kokonaisuudessa käänteisen oppimisen ajatukseen. Kunkin opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi jokaiseen niistä kuuluu kaksi webinaaria.  Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Osaamiskokonaisuuden webinaarit:

 • 21.1.2022 klo 13-15
 • 18.2.2022 klo 12-16
 • 4.3.2022 klo 13-15
 • 31.3.2022 klo 9.30-14
 • 8.4.2022 klo 9.30-11.30
 • 13.5.2022 klo 9.30-14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.12.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)

Oletko kiinnostunut tulevaisuustietoisesta kestävän elämän edellytysten vahvistamisesta, systeemisen ajattelun mahdollisuuksista tai hyvinvointia ja eettisesti kestävää toimintakulttuuria edistävän järjestöjohtamisen kysymyksistä? Haluatko olla mukana vahvistamassa kansalaisjärjestöjen vaikuttavaa työtä, toimijuutta ja uudistumista, osaamistarpeiden ennakointia ja uutta luovaa järjestötoimijuutta? 

Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 op -osaamiskokonaisuus koostuu kolmesta toisiinsa tukeutuvasta opintojaksosta:

 • Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa 5 op
 • Järjestöjohtaminen 5 op
 • Uutta luovaa järjestöosaamista 5 op.  

Opinnot on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina tai kokonaisuutena, jossa opintojaksot kiinnittyvät luontevana jatkumona toisiinsa. Osaamiskokonaisuus rakentuu kansalaisyhteiskuntaa, kolmatta sektoria ja vapaaehtoistoimintaa tarkastelevan tutkimuksen monitieteiselle perustalle, huomioiden erityisesti osallistujien erilaiset ammatilliset taustat ja toimintaympäristöt. Opintojen aikana kootaan ja laajennetaan aiheisiin liittyvää tietoperustaa ja teoreettisia kehyksiä. Osaamiskokonaisuuden aikana jokainen osallistuja saa myös mahdollisuuden oman ammatillisuuden ja kehittymistavoitteiden reflektoivaan tarkasteluun sekä suuntaamiseen. Kokonaisuuden aikana opiskelijoita tuetaan itse- ja yhdessäohjautuvaan, kriittisesti arvioivaan ja kehityshakuiseen ajatteluun ja toimintaan.

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa 5 op

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija:

 • perehtyy kestävän kehityksen ja ekososiaaliseen sivistyksen näkökulmiin ja käsitteisiin järjestötyöhön soveltaen
 • ymmärtää ja hahmottaa kansalaistoiminnan sekä kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisuuksia kestävän elämäntavan edistäjinä
 • tiedostaa systeemisen ja strategisen ajattelun merkityksen muutoksen mahdollistajana
 • kykenee arvioimaan osallistavan kriittisesti ja kehityshakuisesti olemassa olevia toiminta- ja/tai ajattelumalleja järjestöorganisaation sisällä
 • osaa soveltaa tulevaisuutta ennakoivaa menetelmää valitsemassaan järjestötyön kontekstissa

Järjestöjohtaminen 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tiedostaa järjestöjohtamisen erityiskysymyksiä ja kehitystarpeita tulevaisuustietoisesti
 • osaa yhteisöllisen ja innostavan johtamisen keinoin edistää eettisesti kestävää ja uudistuvaa toimintakulttuuria
 • tiedostaa yksilön ja yhteisön osaamisen, voimavarojen ja hyvinvoinnin johtamisen merkityksen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
 • osaa käyttää ja kehittää uusia viestinnän, jakamisen ja vaikuttamisen kanavia
 • kykenee edistämään verkostomaisen ja monitoimijaisen työtavan sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia

Uutta luovaa järjestöosaamista 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tekee näkyväksi omaa ammatillista toimintaa ohjaavia teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä järjestötyön toimintakonteksteihin
 • osaa ennakoida järjestötyön ammatillisia osaamistarpeita kehityshakuisesti
 • tietää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia
 • kykenee arvioimaan itseohjautuvuuden sekä itsen ja oman työn johtamisen tekijöitä
 • tiedostaa ja osaa markkinoida erityisosaamistaan järjestötyön ammattilaisena ja kehittäjänä

Uusi osaamiskokonaisuus. Ei vielä opiskelijapalautetta.