Yhteisöpedagogin ammatillisuus 3 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Mikä kurkistuskurssi?

Hu­ma­kin avoin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu tar­joaa si­nul­le mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin, eri aloi­hin ja opin­to­jen edel­lyt­tä­miin val­miuk­siin en­nen kuin teet pää­tök­sen ha­keu­tua Hu­ma­kin tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si.

Yh­tei­sö­pe­da­go­gin ammatillisuus 3 op -kur­kis­tus­kurs­si joh­dat­taa tu­tus­tu­maan yh­tei­sö­pe­da­go­gin työ­hön jär­jes­tö- ja nuo­ri­soa­lal­la. Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan mm. yh­tei­sö­pe­da­go­gien ura­ta­ri­noi­hin. Ura­ta­ri­noi­den esi­merk­kien kaut­ta tu­tuk­si tu­le­vat yh­tei­sö­pe­da­go­gin työs­sä tär­keät tai­dot, esi­mer­kik­si yk­si­löi­den ja ryh­mien oh­jaa­mi­nen ja eri­lais­ten me­ne­tel­mien hyö­dyn­tä­mi­nen oh­jaus­työs­sä, vai­kut­ta­mi­nen yh­teis­kun­nal­li­siin asioi­hin se­kä toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­seen. Kurs­si on osa Yh­tei­sö­pe­da­go­gin am­ma­til­li­suus 5 op -opin­to­jak­soa, jo­ka si­säl­tyy yh­tei­sö­pe­da­go­gi AMK-tut­kin­toon. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja voit aloittaa sen milloin tahansa ilmoittautumisajan puitteissa.

Suo­ri­tet­tua­si kurs­sin hy­väk­sy­tys­ti saat sii­tä 3 opin­to­pis­tet­tä avoi­men AMK:n suo­ri­tuk­se­na. Opin­not hy­väk­si­lue­taan myö­hem­min tut­kin­too­si, mi­kä­li aloi­tat opis­ke­li­ja­na Hu­ma­kis­sa.

”Kurkista yhteisöpedagogin monipuoliseen työhön ohjauksen ammattilaisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.”

Lisätiedot

HUOM! Mikäli aiot suorittaa 5 op:n laajuisen Yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojakson, valitse suoraan se tekemättä kurkistuskurssia.

Arviointi

Kurkistuskurssit arvioidaan asteikolla suoritettu/täydennettävä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille täyttämällä tämä ilmoittautumislomake (lomake avataan 1.8.2022).

Saat tunnukset Humakin järjestelmiin ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana hetkenä!
Kurkistuskurssit ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille ja kaikille muille Humakin opinnoista kiinnostuneille.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2022 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Tehtävät ovat erilaisiin aineistoihin tutustumista ja koontien (esim. mind map, lyhyt kirjoitelma, huoneentaulu) tekemistä.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu kurssille täyttämällä tämä ilmoittautumislomake (lomake avataan 1.8.2022).

Saat tunnukset Humakin järjestelmiin ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana hetkenä!
Kurkistuskurssit ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille ja kaikille muille Humakin opinnoista kiinnostuneille.

”Työ nuorten parissa kiinnostaa minua, joten halusin tutustua Yhteisöpedagigin työhön ja työtehtäviin laajemmin.”

”Kurssista sai hyvän käsityksen Yhteisöpedagogin laajasta työnkuvasta ja urahahdollisuuksista.”

”Parasta kurssilla oli pohdinta tehtävät ja henkilöiden uratarinat.”

”Hakeuduin kurssille, koska aion hakea yhteisöpedagogiksi kevään yhteishaussa. Halusin saada lisää tietoa tästä alasta ja koulutuksesta.”

”Kurssi ylitti odotukset ja tehtävät oli todella mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, kiva kun tehtävissä sai valita, miten ne tekee.”

”Parasta oli juuri tehtävien teko ja uratarinoihin sekä Moninaisille kentille- julkaisuun tutustuminen.”

”Erittäin mielenkiintoinen kurkistuskurssi.”

”Aiheesta sai paljon irti pelkästään itsenäisellä opiskelulla hyvien materiaalien ansiosta.”

”Lähdin mukaan kurssiin avoimin mielin olisiko tässä mahdollisesti vastaus kysymykseen ’mikä minusta tulee isona?’, ja aionkin hakea kevään yhteishaussa lukemaan yhteisöpedagogiksi.”