Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot: Murikka-opisto

Koulutus Avoin AMK. HUOM! Tämä ilmoittautuminen on tarkoitettu Murikka-opistoyhteistyön kautta tuleville opiskelijoille.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Ilmoittautumisaika 16.5.2022 – 22.6.2022 klo 16.00 HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu verkkokaupassa olleen katkon takia.
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 20 opiskelupaikkaa. 
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Murikan kautta avautuville polkuopiskelijoille tarkoitettuihin yhteisöpedagogin opintoihin kuuluu kaikille yhteisiä Humakin opintoja ja valinnaisia opintoja. Yhteisissä opinnoissa opiskelija saa pedagogiset valmiudet opiskeluunsa ja ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen sekä oman vastuunsa opintojensa ja oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Yhteisten opintojen avulla opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin sekä yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteisiin.

Kaikille yhteisten opintojen sisällöissä painottuvat yleiset opiskeluvalmiudet ja yhteistyön tekemisessä tarvittavat taidot. Lisäksi näissä opinnoissa perehdytään yritystoimintaan; yritysten toimintalogiikan ymmärtäminen auttaa sekä järjestötoimijoita että työyhteisön kehittäjiä omassa tulevassa työssään. Opinnot toimivat perustana myöhemmin valittaville ammatillisille ja syventäville opinnoille ja ne vahvistavat työyhteisön kehittämisessä tarvittavia perustaitoja. Opintojaksot on mahdollista suorittaa verkossa, joten osallistuminen etänä onnistuu.

Tarkemmat tiedot eri opintojaksojen tavoitteista ja sisällöstä löydät yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelmista.

Polkuopiskelija valitsee em. yhteisten opintojen lisäksi 30 op opinnot joko järjestö- ja nuorisotyön tai työyhteisön kehittäjän opinnoista. Nämä valinnat suuntaavat jompaankumpaan vaihtoehtoon yhteisöpedagogin tutkinto-oponnoissa.

Järjestö- ja nuorisotyön polkuopinnoissa perehdytään ihmisoikeuksiin, hyvinvointiin, johtamiseen, monikulttuurisuuteen ja monimuotoistuvaan yhteiskuntaan. Opinnoissa pohditaan, miten voi edistää toimijuutta (jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä ja työuransa kulkuun). Opiskelijat myös oppivat tukemaan yksilöiden ja yhteisöiden kehittymistä erityisesti järjestösektorilla.

Työyhteisön kehittäjän polkuopinnoissa painottuvat työyhteisöjen monimuotoistumiseen liittyvät asiat. Samaa työtä tekevät yhä vaihtelevimmista taustoista tulevat, tämä vaatii uudenlaisia kehittämistaitoja kaikilta. Lisäksi perehdytään työnantajakuvaan, työterveyteen sekä johtamiseen ja palkitsemiseen: tärkeitä taitoja nämäkin, kun halutaan yhdessä kehittää työpaikkojen toimintaa.

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Yhteisöpedagogi-koulutuksen opetussuunnitelmasta.