Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op (Ammattiliitto JHL)

Vuorovaikutuksen moninaisuus työelämässä -opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa ymmärrystään vuorovaikutuksesta ja sen eri muodoista. Vuorovaikutuksen moninaisuus työelämässä avaa vuorovaikutusta tavalla, joka saa osallistujan tarkastelemaan ympäristöään ja toimintaa uusin silmin! Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on ke­hit­tää osal­lis­tu­jien vuo­ro­vai­ku­tu­so­saa­mis­ta kie­lel­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus huo­mioi­den. Ta­voit­tee­na on op­pia hah­mot­ta­maan, mi­ten voi tu­kea vuo­ro­vai­ku­tuk­sen su­ju­vuut­ta, kun asiak­kaa­na on esi­mer­kik­si pu­het­ta tu­ke­via tai kor­vaa­via kom­mu­ni­kaa­tio­ta­po­ja käyt­tä­vä hen­ki­lö, puut­teel­lis­ta suo­men kiel­tä käyt­tä­vä hen­ki­lö tai hen­ki­lö, jol­la on haas­tei­ta kuu­le­mi­ses­sa tai pu­heen ym­mär­tä­mi­ses­sä.

Opin­to­jak­so on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti työs­sään pal­jon eri­taus­tai­sia ih­mi­siä koh­taa­vil­le, joil­le laa­ja-alai­nen vuo­ro­vai­ku­tu­so­saa­mi­nen on tär­keää. Opintojakso antaa työvälineitä esimerkiksi oman työyhteisön tarkasteluun ja asiakastyöhön. Opin­to­jak­son ai­ka­na opis­ke­li­ja pe­reh­tyy mul­ti­mo­daa­li­seen nä­ke­myk­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja tar­kas­te­lee kä­si­tyk­sen hyö­dyn­tä­mis­tä eri toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Mul­ti­mo­daa­li­nen vuo­ro­vai­ku­tu­so­saa­mi­nen pe­rus­tuu ym­mär­ryk­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mo­ni­ka­na­vai­suu­des­ta ja -muo­toi­suu­des­ta; vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mer­ki­tyk­set vä­lit­ty­vät kie­lel­li­sin ja ei-kie­lel­li­sin kei­noin (esim. eleet, kat­se, keho, tila ja ku­vat). Opis­ke­li­ja har­jaan­tuu ha­vain­noi­maan vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta laa­ja-alai­ses­ti ja hyö­dyn­tä­mään vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mo­ni­nai­sia re­surs­se­ja mer­ki­tys­ten vä­lit­tä­mi­sek­si.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opintojaksolla on erilaisia tehtäviä kuten keskusteluita, lukutehtäviä, vuorovaikutuksen havainnointia sekä pienimuotoisia verkkotenttejä. Opintojakson aikana perehdytään multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.

Kenelle?

Vuorovaikutuksen moninaisuus työelämässä -opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta, vuorovaikutustaidoista ja vuorovaikutuksen eri resursseista kuten kielestä, fyysisestä tilasta, kosketuksesta, kuvasta ja kehosta. Opintojakso sopii etenkin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä esimerkiksi henkilöille, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä toimintaa tai asiakastyötä.

Ennakkovaatimukset

Opintojaksolla vaaditaan englannin kielitaitoa, sillä opintojakso sisältää jonkin verran luettavaa ja kuunneltavaa myös englanninkielistä materiaalia.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta JHL:n jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2021 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ilmoittautumisajan puitteissa ja suorittaa omaan tahtiin 31.7.2022 mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Turja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet JHL:n jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija:

  • Osaa selittää multimodaalisuuden käsitteen.
  • Osaa eritellä, millaisia vuorovaikutuksen resursseja on olemassa.
  • Ymmärtää, että työelämän vuorovaikutustilanteisiin voidaan vaikuttaa multimodaalisuutta hyödyntäen
  • Saa valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen multimodaalisen vuorovaikutusosaamisen osalta

 

”Opintojakso oli äärimmäisen miellyttävä kokonaisvaltaisesti! Opin paljon uutta ja sisältö oli hyvin jäsennelty. Tätä oli kiva suorittaa :)”

”Se että opin paljon uutta jo niin periaatteessa tutusta asiasta. Vuorovaikuttaminen kuulostaa niin tutulta mutta ei ollutkaan: yllätyin positiivisesti. Tämä oli yksi lempi kursseistani.”

”Selkeä kokonaisuus, monipuoliset tehtävät ja sisältö.”

”Kurssi oli mielestäni loistava! Aihe oli mielenkiintoinen ja ihanan käytännönläheinen. Kurssi oli rakennettu erittäin toimivasti ja materiaalit olivat todella hyödyllisiä. Työmäärä oli sopiva ja opiskelu oli palkitsevaa mm. osasuoritusmerkintöjen sekä selkeän ja joustavan etenemisen vuoksi. Tykkäsin todella paljon Hoodle-ympäristöstä ja olitte saaneet muodostettua todella motivoivan kokonaisuuden, kiitos siitä!”