Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, syksy 2021

Opintojakso on osa 1/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Jaksolla käsitellään vapaaehtoistoiminnan arvoja ja yhteiskunnallista merkitystä uusimman tutkimustiedon, webinaareissa käytävien keskustelujen ja itsenäisten pohdintatehtävien avulla. Opinnot tarjoavat opiskelijalle syvempää taustatietoa, joka antaa välineitä vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä osallistumiseen alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojaksolla on kolme webinaaripäivää. Webinaarit perustuvat vuorovaikutteisiin asiantuntijaluentoihin, joita tallennetaan soveltuvin osin sekä ryhmätehtäviin ja keskusteluihin. Tallenteet ovat jakson Hoodle-alustalla katsottavissa kahden viikon ajan. Läsnäolo webinaareissa on suositeltavaa, koska keskusteluissa tapahtuva vertaisoppiminen on keskeinen osa jakson antia. Webinaarien välillä perehdytään alan kirjallisuuteen ja kirjoitetaan Kansalaisareenan Verkkoareenalla julkaistava blogi.

Sisältö

 • Suomalaiset vapaaehtoistoimijoina
 • Vapaaehtoistoiminta eri toimialoilla (sote, kulttuuritapahtumat, liikunta, luonto jne.)
 • Vapaaehtoistoiminta hyvinvointiyhteiskunnan voimavarana
 • Vapaaehtoistoimintaan liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin vaikuttaminen

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Opintojakso toimii ammatillisena jatkokoulutuksena erityisesti vapaaehtoistoiminnan johtajina ja koordinaattoreina eri alojen järjestöissä tai muissa organisaatioissa toimiville. Jaksolla saatava tieto on hyödyllistä myös vapaaehtoisena toimiville sekä kunnissa järjestökentän kanssa yhteistyötä tekeville.

Lisätiedot

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita, jotka edustavat alan tuoretta tutkimusta sekä vapaaehtoistoiminnan kentän vaikuttamistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuraavat opintojaksot:

 • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op (2/3). Toteutetaan keväällä 2022.
 • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (3/3). Toteutetaan keväällä 2022.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.11.2021 – 17.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

 • 18.11.2021 klo 12.00 – 16.00
 • 19.11.2021 klo 10.00 – 15.00
 • 17.12.2021 klo 10.00 – 15.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.11.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Opiskelija:

 • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen erilaisia motivaatiotekijöitä ja arvopohjia sekä kehitystrendejä
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen yhteiskunnan eri sektoreiden sekä kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja toimintaa organisoivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimintaperiaatteita
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välistä dynamiikkaa
 • tuntee vapaaehtoistoiminnan määritelmän sekä tunnistaa lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen sille asettamat reunaehdot.

”Sopivassa suhteessa luentoja, taustamateriaalia ja hienoja keskusteluja.”

”Innostava, ajatuksia herättävä!” ”Hyvin järjestetty, selkeä struktuuri.”

”Syvensi tietouttani aiheeseen ja toi uusia näkökulmia.”