Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op 2/3, kevät 2021 (2/20-21)

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko (huom. toteutus on siirretty kokonaan verkkoon, jolloin alkuperäisiä opetusaikoja on jouduttu muuttamaan!)
Toteutusaika 21.01.2021–05.03.2021
Aikataulut Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria:

  • 21.01.2021 klo 12.00- 16.00
  • 22.01.2021 klo 10.00 – 15.00
  • 05.03.2021 klo 10.00 – 15.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.01.2021 klo 23:59:0025
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Sisältö

  • Rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmät
  • Työnohjauksen teoria ja käytäntö
  • Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opin­to­jak­so ei kuu­lu kult­tuu­ri­tuo­tan­non kou­lu­tuk­sen väy­läo­pin­toi­hin. Va­paaeh­tois­ten rek­ry­toin­ti, pe­reh­dyt­tä­mi­nen, mo­ti­voin­ti se­kä työ­noh­jaus va­paaeh­tois­koor­di­naat­to­rin tu­ke­na 5 op (2/3)  muo­dos­taa 15 op laa­jui­sen Va­paaeh­tois­toi­min­nan joh­ta­mi­nen -osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den yh­des­sä seu­raa­vien opin­to­jak­so­jen kans­sa:

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä
  • ymmärtää työnohjauksen merkityksen vapaaehtoistoiminnan johtamisessa ja tuntee työnohjauksen perusperiaatteet
  • osaa hahmottaa erot palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa
  • kykenee suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti.

Opiskelijapalautetta

“Sain ideoi­ta työ­hö­ni ja vas­tauk­sia miel­tä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.”

“It­sel­le­ni sel­kiy­tyi mo­ni aja­tus ja tie­dän nyt mi­ten läh­den ke­hit­tä­mään va­paaeh­tois­toi­min­taam­me. Teh­tä­vien pa­ke­toin­ti tär­keää, sii­hen en ole aiem­min niin kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta vaan yrit­tä­nyt ha­kea ylei­ses­ti va­paaeh­toi­sia. Opin­to­jak­so sel­keyt­ti mis­tä täs­sä on ky­se.”

“Mie­len­kiin­toi­set luen­not va­paaeh­tois­työs­tä ja nii­den lo­maan lii­te­tyt kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det.”

“Pa­ras­ta opin­to­jak­sol­la oli op­pi­mis­teh­tä­vä, uu­sien osal­lis­ta­vien me­ne­tel­mien op­pi­mi­nen ja vie­rai­le­vat luen­noit­si­jat.”