Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus (20 op) -osaamiskokonaisuus pureutuu työyhteisöjen toimintaan vuorovaikutuksen tasolla. Luottamus on yhä useamman työpaikan toiminnan edellytys, siksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vuorovaikutusprosessien ymmärtäminen tukee lähes jokaisen työyhteisön toimintaa. Osaamiskokonaisuus sopii kaikille omien ja työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille ja sillä käsitellään viestintä- ja kommunikaatio-osaamista, monimuotoisuutta ja osallisuutta työyhteisössä sekä johtamista ja työyhteisötaitoja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • YHVV01-3037 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op syksy
 • YT00BZ41-3008 Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op kevät
 • YT00BZ36-3007 Osallisuus työyhteisöissä 5 op kevät
 • YHJT01-3018 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kaikille omien ja työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisen hyvin osaamiskokonaisuus palvelee esimiestehtäviin suuntavia ja henkilöstön edustajana toimivia. Osaamiskokonaisuuden onnistunut suorittaminen vaatii työyhteisökokemusta ja ymmärrystä työyhteisöjen kehittämisestä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 26.09.2022–31.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksot toteutetaan verkossa, ne sisältävät ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä. Verkossa pidettäviin lähipäiviin on suotavaa osallistua, sillä kaikkia osuuksia ei pystytä nauhoittamaan.

Opintojaksojen aikataulut:

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-16.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op

Opiskelija:

 • hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 • tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
 • kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 • tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

Opiskelija

 • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
 • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
 • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
 • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
 • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
 • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen

Osallisuus työyhteisöissä 5 op

Opiskelija

 • tuntee osallisuuteen liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat sekä osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
 • osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä
 • osaa soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä
 • tiedostaa yhteisön toimintakulttuurin ja yhteisön kehittymisprosessin merkityksen työ-yhteisön toiminnassa.

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op

Opiskelija

 • osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan.
 • tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä.
 • osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita.
 • tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan.
 • tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä.