Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op -osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuudessa keskitytään työyhteisön operatiivisen toiminnan kannalta keskeisiin työlainsäädännön säännöksiin sekä yhteistoiminnan merkitykseen organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi opiskelija saa perustiedot edunvalvonnan, kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa ja tutustuu työelämän keskeisimpiin muutossuuntiin. Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto. Opintokokonaisuus auttaa jäsentämään toimintaympäristön muutoksia ja vahvistaa toimintakykyä muutoksissa.

Opiskelija vahvistaa muutoskyvykkyyttään kunkin kokonaisuuteen kuuluvat opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija vahvistaa kehittämisorientaatiotaan; oppii tarkastelemaan työelämän muutostrendejä yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja myös pitkällä aikavälillä; tutustuu hyviin yhteistoiminnan käytäntöihin; vahvistaa ryhmän valmentamisen taitojaan; perehtyy keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin sekä tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • YT00BZ35-3007 Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op syksy
 • YT00BZ37-3006 Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op syksy
 • YT00BZ39-3005 Yhteistoiminta 5 op kevät
 • YPYPT01-3030 Valmentava työote 5 op kevät
 • YT00BZ38-3007 Työsuhdeasiat 5 op kevät
 • YT00BZ38-3006 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti kehittämisosaamistaan vahvistaville luottamustehtävissä sekä henkilöstöhallinnossa toimiville. Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto.

Ennakkovaatimukset

Opintojen suorittamisessa on etua toimimisesta työyhteisön kehittämistehtävissä ja aiemmista korkeakoulutasoisista opinnoista.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 29.08.2022-30.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Kokonaisuuteen sisältyy verkkoläsnäoloa vaativia opintoja, ryhmätöitä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Verkossa pidettäville lähipäiville osallistuminen on suotavaa, mutta osa webinaareista nauhoitetaan.

Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät opintojakson tiedoista. Aikataulut voivat tarkentua myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op

Opiskelija

 • tuntee henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen kokonaisuuden
 • tuntee henkilöstöjohtamisen strategisen ja operatiivisen roolin
 • tietää mistä osista HR-toiminnan kokonaisuus rakentuu
 • tunnistaa henkilöstöjohtamisen roolit tulevaisuudessa
 • osaa teknologian avulla parantaa hallinnollisten HR-operaatioiden hyötyjä
 • osaa hyödyntää teknologiaa yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op

Opiskelija

 • tunnistaa työelämän tulevaisuudennäkymiä ja muutosten vaikutukset johtamiseen
 • tunnistaa yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutukset toimintatapoihin
 • osaa analysoida nykytilannetta ja kyseenalaistaa nykykäytäntöjä
 • osaa hakea uusia toimintatapoja ja suunnitella tarpeellisia muutoshankkeita
 • osaa arvioida muutostarpeiden vaikuttavuutta.

Yhteistoiminta 5 op

Opiskelija

 • osaa yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain sisällön ja osaa soveltaa sitä työssään
 • osaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön
 • osaa perustella henkilöstön edustajien roolin työntekijöiden edunvalvonnassa ja yhteistoiminnassa
 • tuntee työehtosopimusten yleisen merkityksen ja oman alansa sopimusten keskeisen sisällön
 • tuntee paikallisen sopimisen toimintatavat ja mahdollisuudet.

Valmentava työote 5 op

Opiskelija

 • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
 • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
 • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Työsuhdeasiat 5 op

Opiskelija

 •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
 • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
 • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
 • osaa keskeiset työsuhdeasiat
 • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

Opiskelija

 • tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimijat
 • osaa perustella edunvalvonnan ja lobbauksen merkityksen
 • tuntee kansalaisten ja organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia
 • tuntee kolmannen sektorin roolin ja merkityksen yhteiskunnassa
 • osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä.