Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op -osaamiskokonaisuus

Haluatko syventää osaamistasi työyhteisön kehittämisen, työelämän muutoksen, henkilöstöhallinnon, yhteistoimintamenettelyn ja työsuhdeasioiden saralla?

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 25.08.2021-31.05.2022
Aikataulut Kokonaisuuteen sisältyy verkkoläsnäoloa vaativia opintoja, ryhmätöitä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Verkossa pidettäville lähipäiville osallistuminen on suotavaa, mutta osa webinaareista nauhoitetaan. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut löydät välilehdeltä “Sisältö”.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen opetuspäivä on 25.8.2021.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.8.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

 

Osaamiskonaisuudessa keskitytään työyhteisön operatiivisen toiminnan kannalta keskeisiin työlainsäädännön säännöksiin sekä yhteistoiminnan merkitykseen organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi opiskelija saa perustiedot edunvalvonnan, kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa. Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto. Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • YT00BZ35-3005 Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op syksy
 • YT00BZ37-3004 Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op syksy
 • YT00BZ39-3004 Yhteistoiminta 5 op kevät
 • YPYPT01-3028 Valmentava työote 5 op kevät
 • YT00BZ38-3004 Työsuhdeasiat 5 op kevät
 • YT00BZ43-3004 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti kehittämisosaamistaan vahvistaville luottamustehtävissä sekä henkilöstöhallinnossa toimiville.

Ennakkovaatimukset

Opintojen suorittamisessa on etua toimimisesta työyhteisön kehittämistehtävissä ja aiemmista korkeakoulutasoisista opinnoista.

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 31.08.2021 – 30.12.2021

 • 31.08.2021 09.15 – 10.30

Opiskelija perehtyy suomalaisen henkilöstöjohtamisen kehitykseen ja toimintamuotoihin sekä siinä käytettäviin työvälineisiin yleisellä tasolla. Samalla hän rakentaa kehittämisorientaatiotaan perehtymällä tutkivan ja kehittävän työotteen perusteisiin.

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Opintojakso aloitetaan webinaarilla ti 31.8.21 klo 09:15 – 10:30. Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin opintojakson verkkoalustalla. Opintojakso suoritetaan syyslukukauden -21 loppuun mennessä

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 25.08.2021 – 30.12.2021

 • 25.08.2021 09.15 – 15.15
 • 21.09.2021 09.15 – 15.15
 • 01.11.2021 09.15 – 15.15

Työelämän muutostrendejä tarkastellaan yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja myös pitkällä aikavälillä. Muutosten ohella huomiota kiinnitetään myös niihin tekijöihin, joita voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Keskeisenä materiaalina käytetään ajankohtaista työelämän tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

Verkossa pidettävillä lähipäivillä (kolme kokonaista päivää) on yksi puheenvuoro tai luento sekä tehtäviä ja keskustelua. Opintojakson aikana kootaan oma työn trendit teos, johon jokainen opintojaksolle osallistuva tuottaa oman noin 3 sivuisen panoksensa. Opiskelijat suunnittelevat teoksen ja työnjaon sen tekemiseen yhdessä. Jokaiselta odotetaan merkittävää satsausta sekä suunnitteluun, kokoamiseen että lopputuloksen hiomiseen. Tavoitteena on uusia ajatuksia kehittelevä puheenvuoro työelämän kehittämiseen. Lisäksi tehdään pienryhmätehtävä.

Yhteistoiminta 07.01.2022 – 30.05.2022

Lähipäivät verkossa:

 • 11.1.2022  klo 9:15 – 15:00
 • 14.2.2022  klo 9:15 – 15:00
 • 22.3.2022 klo 9:15 – 16:00

Opintojakson keskeisenä sisältönä on yritystason yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tarkoituksena on nostaa esille hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työ-elämän käytäntöjä.

Opintojakso koostuu kolmesta lähipäivästä sekä itsenäisesti ja ryhmissä laadittavista tehtävistä.

Valmentava työote 07.01.2021 – 30.05.2022

 • 27.01.2022 13.00 – 14.30
 • 02.03.2022 13.00 – 14.30

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina ja siihen sisältyy kaksi webinaaria.

Työsuhdeasiat 06.01.2022 – 30.05.2022

 • 12.01.2022 09.15 – 15.00
 • 15.02.2022 09.15 – 15.15
 • 23.03.2022 09.15 – 15.15

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.

Opintojakso koostuu kolmesta lähipäivästä, itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätehtävistä. Opintojakso on mahdollista suorittaa verkon välityksellä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 07.01.2022 – 30.05.2022

 • 25.01.2022 09.15 – 16.00
 • 23.02.2022 09.15 – 16.00

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin ja opitaan arvioimaan niiden vaikuttavuutta.