Työelämäsuhteiden perusteet 20 op -osaamiskokonaisuus (UUSI)

Työelämän muutokset monimutkaisessa ja verkostoituneessa työelämässä kohdataan työelämäsuhteita säätelevien ohjeistusten ja lakien ohjaamana. Siksi näiden asioiden tunteminen on työyhteisökehittäjän keskeistä osaamista ja niihin perehdytään Työelämäsuhteiden perusteet 20 op -osaamiskokonaisuudessa.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • YT00BZ38-3008 Työsuhdeasiat 5 op
 • YT00BZ40-3007 Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
 • YT00BZ39-3005 Yhteistoiminta 5 op
 • YT00BZ41-3008 Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

Näiden opintojen aikana opiskelija hankkii työyhteisön uudistumis- ja kilpailukyvyn rakentamiseen tarvittavia taitoja. Työsuhdeasiat opintojaksolla perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja. Tällä opintojaksolla käydään läpi työsuhteen elinkaareen liittyviä lakeja ja säädöksiä alkaen työntekijän rekrytoinnista ja päättyen työsuhteen päättämiseen. Opintojaksolla käsitellään työehtosopimuslakia, työsopimuslakia, vuosilomalakia sekä työaikalakia.

Työsuojelu ja työturvallisuus opintojaksolla saat perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta ja tutustut keskeisiin lakeihin ja säädöksiin. Opintojaksolla perehdytään työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelun vastuuhenkilön tehtäviin ja vastuisiin sekä tutustutaan turvallisuusriskien kartoitukseen.

Yhteistoiminta opintojaksossa perehdyt yritystason yhteistoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja harjoittelet sen soveltamista käytännön tilanteissa. Opintojakson tarkoituksena on nostaa esille hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työelämän käytäntöjä.

Monimuotoisuus työyhteisössä opintojaksolla perehdyt monimuotoisuuteen sekä erilaisten säädösten ja ohjeistusten kautta että tutustumalla omaan työympäristöösi yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Lisäksi pääset pohtimaan, minkälaisia aiheeseen liittyviä diskursseja esiintyy julkisessa keskustelussa. Kurssin keskeisenä viitekehyksenä toimii sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Monimuotoisuuden määritteitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kieli ja seksuaalinen suuntautuneisuus. Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot. Monimuotoisuuteen liittyvät keskeisesti yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii luottamustehtävistä tai henkilöstöhallinnosta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimukset

Osaamiskokonaisuuden suorittamista helpottaa kokemus luottamustehtävistä tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Syventäviin opintoihin hyväksytään hakijat, joilla on suoritettuna työyhteisökehittämisen ammatillisia opintoja tai näitä perusopintoja vastaava osaaminen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.8.2022-31.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa verkon välityksellä, toteutuksiin sisältyy lähipäiviä, verkossa tehtäviä ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät opintojakson tiedoista. Aikataulut voivat tarkentua myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-21.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Työsuhdeasiat 5 op

Opiskelija

 •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
 • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
 • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
 • osaa keskeiset työsuhdeasiat
 • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op

Opiskelija

 • ymmärtää perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta
 • tuntee työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelun vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
 • tuntee työnantajaa ja työntekijää ohjaavat keskeiset lait ja säädökset
 • tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
 • osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit, myös psykososiaaliset kuormitustekijät
 • tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
 • tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
 • tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää

Yhteistoiminta 5 op

Opiskelija

 • osaa yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain sisällön ja osaa soveltaa sitä työssään
 • osaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön
 • osaa perustella henkilöstön edustajien roolin työntekijöiden edunvalvonnassa ja yhteistoiminnassa
 • tuntee työehtosopimusten yleisen merkityksen ja oman alansa sopimusten keskeisen sisällön
 • tuntee paikallisen sopimisen toimintatavat ja mahdollisuudet.

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

Opiskelija

 • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
 • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
 • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
 • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
 • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
 • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen