Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Tuunaa tuote, paketoi palvelu!

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.10.2020–04.12.2020
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 08.10.2020 klo 10.15 – 11.45
  • 05.11.2020 klo 08.30 – 10.00
  • 04.12.2020 klo 08.30 – 10.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.09.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 218)

Sisältö

Tällä opintojaksolla tuotteistamisen ja palvelumuotoilun tietopohjaa ja teoriaa peilataan omiin havaintoihin ja kokemuksiin sekä käytännön tekemiseen – näin saadaan konkreettisia työkaluja siihen, miten opittua sovelletaan työelämässä.

Opintojakson aikana opimme tuotteistamisen, tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet sekä keskeiset käsitteet, tutustumme oppimistehtävien kautta valaiseviin esimerkkeihin aiheesta ja laitamme koko kurssin annin ja osaamisemme peliin projektin merkeissä. Projektin voit tehdä suunnitelmatasolla, eli toteuttaa tuotteistamissuunnitelman sinua kiinnostavan tuotteen tai palvelun parantamiseksi tai tuotteistaa todellisen palvelun/tuotteen yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Mikäli sinulla on oma yritys, voit soveltaa osan tehtävistä suoraan oman yrityksesi ja sen palveluiden kehittämiseen.

Työskentely opintojaksolla on vuorovaikutteista ja keskustelevaa; tehtävät toteutetaan itsenäisesti, mutta oppimistehtäviin sisältyy toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia. Oppimistehtävät palautetaan avoimille keskustelualueille, joka mahdollistaa kommentoinnin. Myös webinaarit ovat vuorovaikutteisia ja keskustelua käydään pääasiassa pienryhmissä. Webinaarien mahdolliset luento-osuudet ja yhteiset keskustelut nauhoitetaan.

Webinaarit rytmittävät opiskelua, ja webinaareihin mennessä tulee olla palautettu ennakkoon ilmoitetut tehtävät. Muutoin opiskelu toteutetaan omassa tahdissa. Oppimistehtävien palautusajat sovitaan yhteisesti ensimmäisessä webinaarissa.

Opintojakson tehtävissä yhdistetään tietopohjaa ja teoriaa omiin havaintoihin ja esimerkkeihin. Oppimistehtävien toteutusmuodot ovat monimuotoisia sisältäen lyhyitä esseitä/raportteja, miellekarttoja, keskustelunavauksia ja infograafeja. Yksi oppimistehtävä palautetaan video-/äänitemuotoisena.

Sisältö:

  • Tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden johtaminen
  • Tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
  • osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
  • ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
  • ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­ttajan AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Lisätiedot

Opintojaksolla tulee olla käytössä tietokone tai tablet-laite. Video-/äänitemuotoisen oppimistehtävän voi toteuttaa esimerkiksi omalla kännykällä, eli erityistä laitteistoa ei tarvita. Miellekartat ja infograafit toteutetaan verkosta saatavilla ilmaisohjelmilla.