Tulkki (AMK) väyläopinnot 60 op – Viittomakielen tulkkaus, Helsinki

300,00 

Kuvaus

Tulk­kauk­sen kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min täs­tä en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Tulk­ki (AMK) väy­läo­pin­not – Viittomakielen tulkkaus, Helsinki – si­säl­tä­vät niin lä­hio­pe­tus­ta kuin it­se­näi­siä­kin opin­to­ja. Laa­dit hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man (HEKS) yh­des­sä val­men­ta­ja­si kans­sa en­nen lu­ku­vuo­den al­kua elo­kuus­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rää­tä­löi­dyt väy­läo­pin­not suo­ri­te­taan ajal­la 1.9.2019 – 31.7.2020 sa­mas­sa ryh­mäs­sä tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa Hu­ma­kin TKI-keskus Ilkassa, Haagassa (Ilkantie 4, Helsinki).

Väy­läo­pin­to­jen hin­ta on 300 €. Alen­nuk­set ja mak­su­kat­to on las­ket­tu val­miik­si hin­taan mu­kaan.

Tulkki (AMK) väyläopinnot – Viittomakielen tulkkaus, Helsinki

Väy­lä voi ra­ken­tua seu­raa­vis­ta opin­nois­ta:

 • Humakin yleiset opinnot 10 op (huom. pakolliset opinnot)
 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
 • Tulkkaus 30 op
 • Viittomakielentulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op
 • Viittomakieli ja viittomakielinen yhteisö 15 op
 • Tulkkausosaaminen eri toimintaympäristöissä 20 op
 • Viittomakielen tulkkaus 25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lisätiedot

Leh­to­ri Hanna Putkonen-Kankaanpää (etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@hu­mak.fi). Yleis­tä avoi­men AMK:n opin­to­neu­von­taa saat opin­to­sih­tee­reil­tä p. 0400 349 319, p. 0400 349 266 (ma-pe klo 9-11 ja 13-15) ja avoi­namk@hu­mak.fi.