Tulkki (AMK) väyläopinnot 60 op – Viittomakielen tulkkaus (Lähiopetus, HELSINKI)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Lähiopetus toteutetaan Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4.
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Opintojaksojen tarkemmat aikataulut ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.8.2020 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Hanna Putkonen-Kankaanpää (hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi, p. 020 7621 315)

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Tulk­kauk­sen kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Viittomakielen tulkkauksen väyläopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa Haagassa. Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa.

HUOM! Jos olet viittomakielinen tai sinulla on vahva suomalaisen viittomakielen osaaminen, ole yhteydessä väyläohjaajaan ennen ilmoittautumista. Saat erillisen ilmoittautumislinkin väyläopintoihin.

Laa­dit hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man (HEKS) yh­des­sä val­men­ta­ja­si kans­sa en­nen lu­ku­vuo­den al­kua elo­kuus­sa.

Väy­läopintojen opintojaksot

Opintojaksot valitaan seuraavista kokonaisuuksista:

 • Humakin yleiset opinnot 10 op (huom. pakolliset opinnot)
 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
 • Tulkkaus 30 op
 • Viittomakielentulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op
 • Viittomakieli ja viittomakielinen yhteisö 15 op
 • Tulkkausosaaminen eri toimintaympäristöissä 20 op
 • Viittomakielen tulkkaus 25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Väyläkriteerit, eli väyläopintoihin kuuluvat opintojaksot löydät tästä tiedostosta.

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Hanna Putkonen-Kankaanpää (hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi, p. 020 7621 315)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.