Tulkki (AMK) väyläopinnot 60 op – Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus (Monimuoto-opinnot, KUOPIO)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampuksella, Kansansopistotie 32.
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Opintojaksojen tarkemmat aikataulut ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.8.2020 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Sirpa Lyytinen (sirpa.lyytinen@humak.fi, p. 020 7621 327)

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Tulk­kauk­sen kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Nämä väyläopinnot on suunniteltu henkilöille, joilla on Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto, ja jotka haluavat suorittaa tulkki (AMK)-tutkinnon. Erikoisammattitutkinnon suorittaneille suunnitelluissa väyläopinnoissa on huomioitu aiempi osaaminen. Jos hakeudut tutkinto-opiskelijaksi, jatkat opintoja 2. vuosikurssilta. Toisen vuoden opinnoissa painottuvat viittomakielen, tulkkauksen ja pedagogiikan opinnot. Aiemmin hankittua työkokemusta on mahdollista lukea hyväksi nelivuotiseen tutkintoon.

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjauksen opinnot tarjotaan Kuopiossa. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta Kuopion kampuksella sekä opiskelua verkossa.

Laa­dit hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man (HEKS) yh­des­sä val­men­ta­ja­si kans­sa en­nen lu­ku­vuo­den al­kua elo­kuus­sa.

Väy­läopintojen opintojaksot

Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op):

 • YL 02 Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20–21) (Lähiopetus)
 • SK 01 Suomen kieli ja viestintä 5 op (1, 2, 3/20–21) (Verkko-opinnot)

Muut opintojaksot:

 • YL01 Ammatillinen kehittyminen 3 op/5 op (aloitus 1/20–21) (Lähiopetus)
 • RU01 Ruotsi 5 op (1/20–21)
 • Toinen seuraavista
  • EN01 Ammatilliset kieliopinnot: Englanti 5 op (1-2/20–21) tai
  • PE01p2 Osallistava pedagogiikka 5 op (1/20–21) (Verkko-opinnot)
 • VV01 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (1/20–21) (Verkko-opinno)
 • NK02 Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertuaarit 5 op (1/20–21) (Lähiopetus ja verkko)
 • VV02 Kasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 op (1–2/20–21) (Lähiopetus ja verkko)
 • VV03 Vuorovaikutustilanteet muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op (1–2/20–21) (Lähiopetus ja verkko)
 • VVO4 Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (2/20–21) (Verkko)
 • NK01 Näkökulmia kieleen: Kielen moninaisuus ja kielitietoisuus 5 op (2/20–21) (Lähiopetusta ja verkko)
 • YR01 Yrittäjyys 5 op (0/20–21) (Verkko-opinnot)
 • YR02 Yritystoiminnan perusteet 5 op (o/20–21) (Verkko-opinnot)

Väyläkriteerit, eli väyläopintoihin kuuluvat opintojaksot löydät tästä tiedostosta.

Esitietovaatimukset

HUOM! Sinulla tulee olla suoritettuna Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto, jotta voit ilmoittautua näihin väyläopintoihin.

Jos sinulla ei ole aimpaa osaamista puhevammaisten tulkkauksesta, ilmoittaudu 1. vuosikurssin tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa suoritettaviin Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -väyläopintoihin tästä linkistä.

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Sirpa Lyytinen (sirpa.lyytinen@humak.fi, p. 020 7621 327)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.