Tulkki (AMK) väyläopinnot 60 op – Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus (Lähiopetus, KUOPIO)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Lähiopetus toteutetaan Humakin Kuopion kampuksella, Kansansopistotie 32.
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Opintojaksojen tarkemmat aikataulut ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.8.2020 klo 23:59:00
Väyläohjaaja Sirpa Lyytinen (sirpa.lyytinen@humak.fi, p. 020 7621 327)

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

Sisältö

Tulk­kauk­sen kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Nämä väyläopinnot on suunniteltu henkilöille, joilla ei ole aiempaa osaamista puhevammaisten tulkkauksesta. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -väyläopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa Humakin Kuopion kampuksella. Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa.

Laa­dit hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mis­suun­ni­tel­man (HEKS) yh­des­sä val­men­ta­ja­si kans­sa en­nen lu­ku­vuo­den al­kua elo­kuus­sa.

Väy­läopintojen opintojaksot

Opintojaksot valitaan seuraavista kokonaisuuksista:

 • Humakin yleiset opinnot 10 op (huom. pakolliset opinnot)
 • Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
 • Kielellinen moninaisuus 15 op
 • Johdatus viittomakieleen 20 op
 • Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
 • Yrittäjyysopinnot 10 op
 • Kehittämistoiminnan opinnot 15 op (ei sisällä opinnäytetyötä)
 • Puhevammaisen tulkin kehittyvä asiantuntijuus 15 op, profiili 2
 • Syvenevä vuorovaikutusosaaminen 15 op, profiili 2
 • Kommunikaatiomenetelmien ja vuorovaikutuksen ohjaus 20 op, profiili 2
 • Puhevammaisten tulkkaus 25 op, profiili 2
 • Pedagoginen osaaminen 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Väyläkriteerit, eli väyläopintoihin kuuluvat opintojaksot löydät tästä tiedostosta.

Esitietovaatimukset

Opintoihin ei ole esitietovaatimuksia, vaan ne ovat kaikille avoimet.

Jos sinulla on puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto, ilmoittaudu väyläopintoihin tästä linkistä.

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Sirpa Lyytinen (sirpa.lyytinen@humak.fi, p. 020 7621 327)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.