Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, syksy 2022

Tulevaisuuden ennakointi on kehittämistoimintaan kytkeytyvä tiedonala, joka tarjoaa tulevaisuutta koskevaa tietoa esimerkiksi työpaikoilla tehtävän päätöksenteon tueksi. Tulevaisuuden ennakointi YAMK-opintojakso tarjoaa tietoa ja työkaluja muutoksen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen, niiden analysoimiseen sekä haluttujen tulevaisuuksien toteuttamiseen. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin käytännönläheisen soveltamisen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija pohtii ja oppii tunnistamaan yhteiskunnan megatrendejä, trendejä ja heikkoja signaaleja. Opintojakson pääpaino on yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien toimialojen tulevaisuuskuvissa sekä työelämän muutoksessa.

Sisältö

 • tulevaisuuden ennakoinnin keskeiset käsitteet: tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne, megatrendit, trendit ja heikot signaalit
 • ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen keskeiset menetelmät
 • tulevaisuusajatteluun ja menetelmiin liittyvät käytännön harjoitteet

Lisätiedot

Suorittamiseen tarvitaan toimivalla verkkoyhteydellä, kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.08.2022 – 30.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksoon kuuluu neljä webinaaria verkossa. Webinaareihin osallistuminen on pakollista, mutta niiden tietoperustaosat tallennetaan. Webinaareissa on usein vierailevia luennoitsijoita. Itsenäisiä tehtäviä on neljä, joista yksi tehtävistä suoritetaan ryhmätyönä. Kirjallisuuden omaksuminen testataan verkkotestillä, jonka tulos ei kuitenkaan vaikuta arvosanaan. Viimeinen tehtävä tulee palauttaa 30.11.2022. mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 14.09.2022 14.00 – 18.00
 • 21.09.2022 14.00 – 18.00
 • 28.09.2022 14.00 – 18.00
 • 12.10.2022 14.00 – 18.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.08.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Arto Lindholm (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 386)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • ymmärtää tulevaisuustiedon erityisen ja tutkimuksellisen luonteen
 • tietää, mitä tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja tulevaisuuden tutkimuksen muut keskeiset käsitteet ovat
 • hahmottaa työyhteisöönsä, ammattialaansa ja koko yhteiskuntaan kohdistuvat muutospaineet ja kykenee reagoimaan niihin
 • tuntee tulevaisuuden ennakoinnissa käytettyjä menetelmiä (skenaario-ja tulevaisuustaajuustyöskentely, Delfoi ja erilaiset tulevaisuusverstaat)
 • osaa soveltaa jotain opintojaksolla käsiteltyä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmää