Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

“Opi rakentamaan​ yhteisösi tai hankkeesi​ toiminnalle perusteet, rahoitus ja ​tulevaisuuden visio.”

75,00 

85 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Totetustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021-31.7.2021
Aikataulut Opintojakson tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä.

Aloituswebinaari 3.6.2021 klo 10-11. Webinaari tallennetaan, joten se on mahdollista katsoa myöhemmin.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Markus Suomi (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3186 411)

Sisältö

Opin­to­jak­son ai­hee­na on ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu ja va­rain­han­kin­ta se­kä toi­min­ta- ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen. Opin­to­jak­sol­la opi­taan hal­lin­noi­maan pro­jek­tia, te­ke­mään toi­min­ta­suun­ni­tel­ma tai lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma tuo­tan­nol­le, ta­pah­tu­mal­le, yri­tyk­sel­le, yh­dis­tyk­sel­le tai muul­le hank­keel­le. Sa­mal­le hank­keel­le teh­dään bud­jet­ti, sel­vi­te­tään ra­hoi­tus­ta se­kä teh­dään ra­hoi­tus­ha­ke­mus. Lo­puk­si teh­dään ra­hoit­ta­jal­le pitc­haus, jol­la hank­keel­le hae­taan ra­hoi­tus­ta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
  • soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä
  • toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
  • osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen.

Ta­lou­so­pin­to­jak­so­jen suo­si­tel­ta­va suo­ri­tus­jär­jes­tys on:

  1. Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
  2. Kulttuurin rahoitus 5 op
  3. Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Pidin siitä, että koko opintojakso käytiin saman esimerkkiprojektin kautta.”

“Mielestäni oli todella hyödyllistä suunnitella rahoitushakemuksia ja tutkia mistä hakea rahoitusta!”