Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät 2023

Opintojakson suoritettuasi sinulla on ymmärrystä osallisuuden ja toimijuuden merkityksestä yksilön elämässä ja toiminnassa ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Olet perehtynyt ehkäisevään työhön ja työotteeseen ja olet tutustunut osallisuutta ja toimijuutta edistävään ja syrjäytymistä ehkäisevään työmuotoon yhteisöpedagogin työkentällä. Ydinkäsitteitä ovat subjektius, osallisuus, toimijuus, ehkäisevä työ ja (mielen) hyvinvointi. Opintojaksolla painottuu psykologinen ja sosiaalipsykologinen lähestymistapa ihmisen toiminnan, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät huomioidaan tarkastelussa.

Kenelle?

Opintojakso sopii osallisuuden, ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin tukemisen teemoista kiinnostuneille ja kentillä toimiville, ja mm. vapaaehtoistyötä tekeville. Opintojaksolla saat perustiedot aiheesta.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 13.02.2023 – 14.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Tehtävien myötä otetaan haltuun opintojakson ydinkäsitteitä ja niiden näkymistä käytännön työelämässä mm. opintokäynnin muodossa. Opintojaksossa pidetään kaksi oppimista tukevaa webinaaria, jotka myös tallennetaan. Opintojakso tulee suorittaa toteutusaikana.

Opintojakson webinaarit

  • 13.02.2023 12.30 – 15.00
  • 19.04.2023 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-4.2.2023 23:59:00
Vastuuhenkilö Piia Mylly (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 252)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tietää erilaisia tapoja tutkia ja selittää yksilön toimintaa
  • osaa käyttää toimijuuden ja osallisuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • perehtyy osallisuuden edistämisen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • tuntee ehkäisevän työotteen merkityksen, lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet yhteisöpedagogin erilaisissa työskentely-ympäristöissä
  • osoittaa perehtyneensä johonkin yksilön hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta tukevaan työmuotoon järjestö- ja nuorisotyössä

”Parasta: monipuoliset tehtävätyypit, tallennetut luennot (sopivat hyvin työssäkäyvälle), mukavat opettajat, kiinnostavat aiheet”

”Jo olemassa olevan tiedon syventäminen. Tutustuminen sosiaalipsykologiaan.”

”Opettajan palautteet opintojakson aikana yhteisesti koko ryhmällemme. Sosiaalipsykologian koin erittäin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi osaksi opintojaksoa.”