Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkeille)

“Täydennä osaamistasi kuurosokeiden tulkkauspätevyydellä!”

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika 02.09.2019-31.07.2020
Opetus Syksyn opetusajat (kevään opetusajat ilmoitetaan myöhemmin):

09.09.2019 klo 08.30-10.00 TKI-keskus Ilkka (C3.59)
11.09.2019 klo 10.15-11.45 TKI-keskus Ilkka (C3.59)
28.10.2019 klo 10.15-14.00 Kaupungilla

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.09.2019
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 594)

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuudessa suoritetaan Suuntautuminen 2: Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 10 op -opintojakso. Osallistujalta edellytetään Tulkki (AMK)-tutkinto. Opintojakso muodostaa yhdessä aikaisemmin suoritettuun Tulkki (AMK) -tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa (20 op) 30 op -osaamiskokonaisuuden.

Verstasviikko / Harjoitteluun orientoituminen

 • Yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen orientoituminen eri asiakasryhmiin
 • Huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurosokeat yksilönä ja kielellisenä ja kulttuurisena ryhmänä
 • Kuurosokeat yhteisönä, kuurosokeat yksilöinä sekä kielellisenä ja kulttuurisen ryhmänä sekä huonokuuloiset
 • Kuurona syntyneet SI-henkilöt viittomakielentulkin asiakkaana

Harjoittelu

 • Tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille
 • Tulkin suunnittelu-, käytännön- ja arviointitaidot sekä sosiaaliset taidot
 • Eri asiakasryhmien edustajien tulkkaukselle asettamat yksilölliset vaatimukset kielen, kommunikaation, tulkkaus- ja muiden menetelmien osalta
 • Tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille
 • Huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkin käyttö (Huom! CI)
 • Harjoittelun analysointi, oman toiminnan arviointi ja reflektointi harjoitteluraportissa

Suuntautumisopintojen päättöseminaari

 • Viittomakielen tulkin työtä koskettavat ja siihen liittyvät työelämän pelisäännöt
 • Viittomakielen tulkin monet työyhteisöt
 • Hiljainen tieto viittomakielen tulkin työssä
 • Ammattieettisesti vaativat tilanteet viittomakielen tulkin työssä
 • Ammattitaito viittomakielen tulkin työssä

Tavoitteet

Harjoitteluun orientoituminen: yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen orientoituminen eri asiakasryhmiin

 • Ymmärtää yksilöllisiä, kielellisiä ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat huonokuuloisiin, kuuroutuneisiin ja kuurosokeisiin asiakkaisiin ja heidän kanssaan toimimiseen
 • Ymmärtää eri asiakasryhmien ja asiakkaiden tulkkaukselle asettamat yksilölliset vaatimukset
 • Osaa olla vuorovaikutuksessa eri asiakasryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa heidän käyttämällään kielellä ja/tai kommunikaatiomenetelmällä
 • Osaa ottaa huomioon kuurona syntyneiden SI-henkilöiden viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tulkkaustarpeita

Harjoittelu: tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille

 • Osaa toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottaa huomioon toimintaympäristöt ja toimintakulttuurit sekä eri asiakasryhmien vaihtelevat yksilölliset tarpeet
 • Osaa valmistautua erilaisiin sosiaaliseen ja yksityiselämään liittyviin toimeksiantoihin tarkoituksenmukaisella tavalla ja tehokkaasti
 • Osaa käyttää erilaisissa tulkkaustoimeksiannoissa sopivaa kieltä, kommunikaatiotapaa ja tulkkausmenetelmiä
  Kykenee tunnistamaan, ennakoimaan, reagoimaan ja ratkomaan tulkkaustoimeksiantojen aikana vastaantulevia ongelmia ammattieettisesti kestävällä tavalla
 • Osaa keskustella ammattimaisesti ja esittää asiantuntijapuheenvuoron omasta työstä
 • Osaa toimia kuuroutuneiden ja kuurosokeiden alan organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja toimijoiden kanssa eettisesti kestävällä tavalla
 • Osaa tulkata suomalaisella viittomakielellä ja viitotulla puheella vapaaseen tilaan, rajoittuneeseen näkökenttään sekä taktiilisti
 • Osaa kuvailla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä asiakkailleen
  hallitsee turvallisen opastamisen

Esitietovaatimukset

Opintoihin osallistujalla tulee olla suoritettuna Tulkki (AMK) tutkinto. Osaamiskokonaisuus antaa pätevyyden toimia kuurosokeiden tulkkina.