Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi ohjaustapaamista verkossa:

  • 13.01.2022 klo 08.30 – 10.00
  • 10.02.2022 klo 12.30 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 03.01.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Turja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

Suo­men kie­li ja vies­tin­tä -opin­to­jak­so an­taa si­nul­le val­miu­det am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tar­vit­ta­viin vies­tin­tä­tie­toi­hin ja -tai­toi­hin. Pe­reh­dyt kir­jal­li­seen ja suul­li­seen vies­tin­tään se­kä tie­don­han­kin­nan työ­ka­lui­hin. Saat työkaluja oman tekstin kirjoittamiseen ja tarkistamiseen sekä vahvistat puheviestinnän osaamistasi.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksolla on erilaisia kirjoittamiseen, tiedonhankintaan sekä puhe- ja ryhmäviestintään liittyviä tehtäviä. Opintojakso sisältää erityyppisiä kirjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita, harjoittelutehtäviä ja verkkotestejä mm. lähdeviittauksista sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa ohjeistuksen mukaisen esseen lähdeviitteineen sekä tekee videopuheen. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, podcasteja ja monipuolisia tekstejä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille ammattikorkeakouluopintoja harkitseville. Opintojakso sopii etenkin heille, jotka suunnittelevat opiskelua Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Opintojakso on pakollinen kaikille Humakin polkuopintoja suorittaville.

Ennakkovaatimukset

Opintojakso ei ole suomi toisena kielenä -kurssi. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomen kieli, opiskelijalla tulee olla suomen kielessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B2.

Lisätiedot

Opintojaksolla käytetään Humanistisen ammattikorkeakoulun lähdeviiteopasta sekä tiedonhaun opasta materiaaleina.

Opiskelija:

  • osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
  • tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
  • tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
  • tietää tieteellisen tekstin piirteet
  • tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja eettisesti.

“Kaikki tehtävät missä on ollut analysointia on parasta! Paljon video materiaalista plussaa! Itse saan niistä enemmän irti.”

“Monipuoliset oppimistehtävät. Kurssi antoi perusvalmiudet etsiä tietoa esim. esseen kirjoittamiseen”

“Parasta että olen alkanut kirjoittaa… – -“