Seikkailukasvatus taso 3, 25 op -osaamiskokonaisuus

Seikkailukasvatuksen  tason 3 opinnot ovat jatkoa tasojen 1 ja 2 opinnoille. Opinnot kehittävät seikkailukasvattajan tavoitteellisen ja kasvatuksellisen prosessin suunnittelu-, hallinta- ja tuottamistaitoja. Opintojen aikana opiskelijat tuottavat oman ja organisaationsa tarpeisiin soveltuvan seikkailukasvatuksellisen prosessin. Kasvatuksellisen ohjelman suunnittelua tukevat teoriaopinnot, vierailevat asiantuntijat ja vertaisryhmä, lehtoreiden mentoroidessa opiskelijoiden itsenäistä kehitystyötä. Opiskelijat syventävät seikkailukasvattajan taitojaan haastavammissa olosuhteissa 8 päivän ekspeditiolla Pohjois-Skandinaviassa.

Opinnoissa seurataan käytännössä elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteita, jossa oppiminen tapahtuu kolmikannassa: yksilö – ryhmä – ympäristö. Opiskelijoiden rooli opintojen eteenpäin viemisessä on keskeinen. He ottavat käytännön vastuuta opintojen aikana taitojensa ja kykyjensä mukaan mahdollisimman paljon lehtoreiden toimiessa toiminnan ylläpitäjinä ja suunnan näyttäjinä. Opintojen tuloksena on asiantuntija, joka pystyy heti opintojakson päätyttyä itsenäisesti johtamaan seikkailukasvatuksellisia prosesseja.

Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan useamman päivän mittaiselle ekspeditiolle sekä toimimaan vastuullisesti turvallisuutta edistävällä tavalla.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • Seikkailukasvatuksellisen prosessin hallinta ja tuottaminen 10 op SKPS05-3002
 • Seikkailukasvatuksellisen toiminnan kehittäminen 15 op SKPR02-3001

Lähijaksot ja verkko-opetus:

 • 12.-13.5.2022 (webinaari)
 • 25.-29.5.2022 Nurmijärven kampus
 • 1.-8.9.2022 Expeditio Norja
 • 24.-26.11.2022 (webinaari)
 • 6.-10.2.2023 Äkäslompolo

Kenelle?

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Ennakkovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Seikkailukasvatus tason 1 ja 2 opinnot. Voimme erillisestä anomuksesta hyväksyä opintoihin hakijan, joka on suorittanut hyväksytysti tason 1 sekä voi osoittaa omaavansa tason 2 tiedot ja taidot: Seikkailukasvatuksellinen ohjaaminen ja johtaminen sekä Lajitekniset edistyneet taidot. Opiskelijalla tulee olla kohderyhmä kehittämistehtävää varten valmiina. Osallistujalla tulee olla riittävä fyysinen suorituskyky. Ennakkovaatimusten täyttyminen tarkistetaan ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli opiskelija ei täytä ennakkovaatimuksia, ilmoittautuminen perutaan. Jos olet epävarma, täytätkö ennakkovaatimukset, ole yhteydessä opintojen vastuuhenkilöön ennen ilmoittautumista.

Kustannukset

Osaamiskokonaisuuden hinta on 300 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi:

 • Opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
 • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat ja melontavarusteet
 • Tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
 • Kiljavan opistolla (Nurmijärven kampus) on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Kou­lut­ta­ji­na seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen huip­puo­saa­jat

Ope­tus­hen­ki­lö­kun­ta on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ja ko­ke­nei­ta ul­koil­maih­mi­siä, niin tek­nis­ten la­ji­tai­to­jen, tur­val­li­suu­so­saa­mi­sen, ym­pä­ris­tön­hal­lin­nan kuin oh­jaa­mi­sen­kin sa­ral­la.

 • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontakouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Eeva Mäkelä: yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Ski Guide, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, kalliokiipeilykouluttaja, melontaopas
 • Sini Lahti: yhteisöpedagogi (ylempi AMK), erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja, melontaopas
Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Opinnot sisältävät lähiopetusta, valmennusta verkossa ja ekspedition. Lähiopetus toteutetaan Humakin Nurmijärven kampuksella (Kotorannantie 49, 05250 Kiljava).
Toteutusaika 11.4.2022-31.3.2023 HUOM! Toteutusaika tarkennettu!
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat sekä lähiopetuksen aikataulut löytyvät välilehdeltä ”Sisältö”.

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa.

Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen alkaa ma 7.2.2022 klo 7.00 ja päättyy 31.3.2022 klo 23:59.

Ennakkovaatimusten täyttyminen (ks. välilehti ”Sisältö”) tarkistetaan ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli opiskelija ei täytä ennakkovaatimuksia, ilmoittautuminen perutaan. Jos olet epävarma, täytätkö ennakkovaatimukset, ole yhteydessä opintojen vastuuhenkilöön ennen ilmoittautumista.

Vastuuhenkilö  Sini Lahti (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 260) (Lisätiedot ja tiedustelut)

HUOM! Humakin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua verkkokaupassa avoimeen AMK:hon varatuille opiskelupaikoille.

Seikkailukasvatuksellisen prosessin hallinta ja tuottaminen 10 op

Opiskelija:

 • tietää seikkailukasvatuksellisten prosessien ja niiden tuottamisen pääelementit
 • tuntee prosessien ja projektien tuottamisessa tarvittavat aineelliset ja aineettomat resurssit
 • hallitsee erilaisia oppimisympäristöjä
 • osaa huomioida prosessien ja oppimisympäristöjen riskitekijöitä
 • osaa tuottaa ja arvioida seikkailukasvatuksellisia kokonaisuuksia erilaisten kohderyhmien kanssa

Sisältö: Opiskelija kehittää osaamistaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan käytännöllisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelija omaksuu projektimaisen työskentelyotteen ja oppii hallitsemaan ja tuottamaan seikkailukasvatuksellisen prosessin aidolle kohderyhmälle. Opintojakso kiinnittyy seikkailukasvattajan tki-, yrittäjyys- ja kehittämisosaamiseen.

Seikkailukasvatuksellisen toiminnan kehittäminen 15 op

Opiskelija:

 • tunnistaa työelämä- ja toimijalähtöisiä kehittämistarpeita
 • tietää strategisen kehittämisen lähtökohdat
 • tuntee toimintamuotojen ja -kulttuurien, työtapojen ja tuotteistamisen kehittämisen periaatteet
 • osaa arvioida toiminnan tavoitteita, tuloksellisuutta, tuottavuutta ja vaikutuksia
 • osaa toteuttaa tavoitteellista kehittämistoimintaa käytännössä

Sisältö: Opiskelija kehittää työelämän eri sektoreiden toimijoiden, yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaa seikkailukasvatuksen näkökulmasta ja seikkailukasvatuksellisin menetelmin. Kehittäminen kohteena voivat olla myös seikkailukasvatukselliset toimintamuodot ja -mallit, työtavat tai tuotteet.