Seikkailukasvatus taso 2, 20 op -osaamiskokonaisuus – TÄYNNÄ

Opintojakson paikat ovat nyt täynnä. 

Seikkailukasvatuksen tason 2 opinnot ovat jatkoa tason 1 opinnoille. Opinnot kehittävät seikkailukasvattajan päätöksenteko-, ohjaamis- ja turvallisuustaitoja. Opinnoissa keskitytään talvitaitoihin sekä jäätikkö- ja vuoristovaellustaitoihin. Opiskelu harjoittaa ohjaus-, päätöksenteko-, turvallisuus- ja tuottamistaitoja erilaisissa olosuhteissa. Huomioon otetaan eri vuodenaikojen ja erilaisten toimintaympäristöjen tuomat haasteet.

Opinnoissa edellytetään opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille vaelluksille (syys- ja talvivaellus) sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Opin­nois­sa seu­ra­taan käy­tän­nös­sä elä­myk­sel­li­sen ja ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen pe­riaat­tei­ta, jos­sa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu kol­mi­kan­nas­sa: yk­si­lö – ryh­mä – ym­pä­ris­tö. Opis­ke­li­joi­den roo­li opin­to­jen eteen­päin vie­mi­ses­sä on kes­kei­nen. He ot­ta­vat käy­tän­nön vas­tuu­ta opin­to­jen ai­ka­na tai­to­jen­sa ja ky­ky­jen­sä mu­kaan mah­dol­li­sim­man pal­jon leh­to­rei­den toi­mies­sa toi­min­nan yl­lä­pi­tä­ji­nä ja suun­nan näyt­tä­ji­nä. Opin­to­jen tu­lok­se­na on asian­tun­ti­ja, jo­ka pys­tyy he­ti opin­to­jak­son pää­tyt­tyä it­se­näi­ses­ti joh­ta­maan seik­kai­lu­kas­va­tuk­sel­li­sia pro­ses­se­ja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • Seikkailukasvatuksellinen ohjaaminen ja johtaminen 10 op SKPS04-3003
 • Lajitekniset edistyneet taidot 10 op SKTS02-3006

Lähijaksot

 • 1. lähijakso:  5.-9.6.2023 Nurmijärven kampus
 • 2. lähijakso: 27.8.-2.9.2023 Norja, vuoristo- ja jäätikkövaellus
 • 3. lähijakso: 7.-11.2.2024 Ylläs, Äkäslompolo, Kolari
 • 4. lähijakso: 10.-16.3.2024 Ylläs-Pallas kansallispuisto, talvivaellus

Kenelle?

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Ennakkovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Seikkailukasvatus tason 1 opinnot. Osallistujalla tulee olla riittävä fyysinen suorituskyky.

Kustannukset

Osaamiskokonaisuuden hinta on 300 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi:

 • Opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
 • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, köysitoimintavälineet ja melontavarusteet
 • Tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimistympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
 • Kiljavan opistolla (Nurmijärven kampus) on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Kou­lut­ta­ji­na seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen huip­puo­saa­jat

Ope­tus­hen­ki­lö­kun­ta on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ja ko­ke­nei­ta ul­koil­maih­mi­siä, niin tek­nis­ten la­ji­tai­to­jen, tur­val­li­suu­so­saa­mi­sen, ym­pä­ris­tön­hal­lin­nan kuin oh­jaa­mi­sen­kin sa­ral­la.

 • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontaopas ja kouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Jussi Muittari: Liikuntatieteiden maisteri LitM, IFMGA vuoristo-opas, lumiturvallisuuskouluttaja, melontaopas
 • Eeva Mäkelä: yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Ski Guide, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, kalliokiipeilykouluttaja, melontaopas
 • Sini Lahti: yhteisöpedagogi (ylempi AMK), erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja, melontaopas
 • Jussi Hynninen: Liikuntatieteiden maisteri LitM. ISIA hiihdonopettaja ja kouluttaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melontaopas
Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Lähiopetus toteutetaan Humakin Nurmijärven kampuksella (Kotorannantie 49, 05250 Kiljava), Äkäslompolossa ja vaelluksilla Norjassa ja Ylläs-Pallas kansallispuistossa.
Toteutusaika 1.5.2023-31.3.2024
Aikataulut Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä lähijaksoa, joiden aikataulut löytyvät välilehdeltä ”Sisältö”.

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa.

Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen alkaa to 2.2.2023 klo 7.00 ja päättyy 21.4.2023. – Seikkailukasvatuksen kaikki aloituspaikat varattiin loppuun nopeasti.

Lue lisää ilmoittautumisesta tästä uutisesta.

Vastuuhenkilö Eeva Mäkelä  (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 292) (Lisätiedot ja tiedustelut)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

HUOM! Humakin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua verkkokaupassa avoimeen AMK:hon varatuille opiskelupaikoille.

Seikkailukasvatuksellinen ohjaaminen ja johtaminen 10 op:

Opiskelija

 •  tietää ryhmäilmiöt ja niiden merkityksen seikkailukasvatuksessa
 • tunnistaa ryhmäprosesseja erilaisissa ryhmissä
 • kykenee arvioimaan omaa sosiaalista toimintaansa ryhmässä
 • tuntee erilaisia ryhmien ohjaus- ja johtamistyylejä
 • osaa edistää ryhmän turvallisuutta
 • osaa suunnitella ja ohjata tavoitteellisia oppimisprosesseja erilaisille kohderyhmille tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä
 • kykenee arvioimaan ja kehittämään ohjaus-, johtamis- ja päätöksentekotaitojaan.

Lajitekniset edistyneet taidot 10 op:

Opiskelija:

 • tietää erilaisia seikkailukasvatuksellisia toimintoja, aktiviteetteja ja lajeja
 • tuntee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen sekä retkeilyn perustavat tiedot ja taidot
 • hahmottaa suunnistamisen perusteita osana lajitaitoja ja retkeilyä
 • pystyy valitsemaan ja käyttämään eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä keskeisiä välineitä ja varusteita tarkoituksenmukaisesti
 • tunnistaa eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä turvallisuus- ja riskitekijöitä
 • hahmottaa seikkailu-, ulkoilma- ja retkeilytaitojen oppimisen, ohjaamisen ja opettamisen perusteita.