Seikkailukasvatus taso 2, 20 op

Opin­nois­sa seu­ra­taan käy­tän­nös­sä elä­myk­sel­li­sen ja ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen pe­riaat­tei­ta, jos­sa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu kol­mi­kan­nas­sa: yk­si­lö – ryh­mä – ym­pä­ris­tö. Opis­ke­li­joi­den roo­li opin­to­jen eteen­päin vie­mi­ses­sä on kes­kei­nen. He ot­ta­vat käy­tän­nön vas­tuu­ta opin­to­jen ai­ka­na tai­to­jen­sa ja ky­ky­jen­sä mu­kaan mah­dol­li­sim­man pal­jon leh­to­rei­den toi­mies­sa toi­min­nan yl­lä­pi­tä­ji­nä ja suun­nan näyt­tä­ji­nä. Opin­to­jen tu­lok­se­na on asian­tun­ti­ja, jo­ka pys­tyy he­ti opin­to­jak­son pää­tyt­tyä it­se­näi­ses­ti joh­ta­maan seik­kai­lu­kas­va­tuk­sel­li­sia pro­ses­se­ja.

Seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen avoi­men AMK:n opin­not so­pi­vat täy­den­nys­kou­lu­tuk­sek­si kas­va­tuk­sen, nuo­ri­so­työn ja ope­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­sil­le, mut­ta myös elä­mys­mat­kai­lun ja tu­ris­min pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

300,00 

Kuvaus

Seikkailukasvatuksen tason 2 opinnot ovat jatkoa tason 1 opinnoille. Opinnot kehittävät seikkailukasvattajan päätöksenteko-, ohjaamis- ja turvallisuustaitoja.

Opinnoissa keskitytään talvitaitoihin sekä jäätikkö- ja vuoristovaellustaitoihin. Opiskelu harjoittaa ohjaus-, päätöksenteko-, turvallisuus- ja tuottamistaitoja erilaisissa olosuhteissa. Huomioon otetaan eri vuodenaikojen ja erilaisten toimintaympäristöjen tuomat haasteet.

Opinnoissa edellytetään opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille vaelluksille (syys- ja talvivaellus) sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tason 1 opinnot, tai oltava hallussaan vastaavat tiedot ja taidot.

Lähijaksot

 • 3.–7.6.2019 Nurmijärven kampus
 • 17.–23.8.2019 Pohjois- Skandinavia, Norja
 • 5.–9.2.2020 Äkäslompolo, Kolari
 • 15.–21.3.2020 Ylläs – Pallas kansallispuisto

Kustannukset

 • opinnot maksavat 15 €/ opintopiste, 20 op = 300 €
 • opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
 • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet kuten talvivälineet ja jäätikkö- sekä vuoristovaeltamiseen liittyvät välineet.
 • tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
 • Kiljavan opistolla on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa 6.2.2019 klo 8.00. Ta­son 2 on avoinna 7 paikkaa, koska osa paikoista on varattuna SKER 1:stä nyt suorittaville. Mikäli nämä varatut paikat eivät täyty, ne avataan kauppaan varattaviksi. Pai­kat täy­te­tään il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Kou­lut­ta­ji­na seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen huip­puo­saa­jat

Ope­tus­hen­ki­lö­kun­ta on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ja ko­ke­nei­ta ul­koil­maih­mi­siä, niin tek­nis­ten la­ji­tai­to­jen, tur­val­li­suu­so­saa­mi­sen, ym­pä­ris­tön­hal­lin­nan kuin oh­jaa­mi­sen­kin sa­ral­la.

 • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontaopas ja kouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Jussi Muittari: liikuntatieteiden maisteri LitM ja UIAGM vuoristo-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Eeva Mäkelä: yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Ski Guide, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, kalliokiipeilykouluttaja, melontaopas
 • Sini Lahti: tradenomi, erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja

Esite

Tie­dus­te­lut

Kai Leh­to­nen
Seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen opin­to­jen vas­taa­va leh­to­ri
kai.leh­to­nen@hu­mak.fi