Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2022

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla opit osallistavasta pedagogiikasta teoriassa ja käytännössä. Perehdyt keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja pääset soveltamaan oppimaasi. Opintojaksolla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä on osallistava pedagogiikka? Millaisia eri oppimis- ja ihmiskäsityksiä on ja mitä niistä seuraa pedagogiikkaan ja ohjaamiseen? Mitä on sosiaalipedagogiikka? Mikä merkitys toivolla on ohjaamisessa ja ihmisen kohtaamisessa?

Voit soveltaa opintojakson sisältöjä ja oppimistehtävien antia omaan toiminta- tai opiskeluympäristöösi ja alaasi. Pääset myös reflektoimaan opintojaksolla käsiteltävää pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista omaan tutkintoosi ja ammatilliseen kehittymiseesi liittyvänä erityisosaamisena.

Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 07.08.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opin­to­jak­son teh­tä­viin kuu­luu ­we­bi­naa­reja, ai­neis­to­teh­tä­viä, jois­sa pe­reh­dy­tään kir­jal­li­seen, vi­deo- ja au­dio­ma­te­riaa­liin, ha­vain­noin­ti- ja poh­din­ta­teh­tä­viä, osallistavan ohjauksen toteutus (vapaaehtoinen) se­kä ref­lek­toin­ti­ra­port­ti. Osas­sa teh­tä­vis­tä edel­ly­te­tään mui­den opis­ke­li­joi­den teh­tä­vien kom­men­toin­tia verk­ko­kes­kus­te­lua­lueel­la.

Opintojaksolla on aloituswebinaari 2.6.2022 klo 9.00-11.30 zoomissa

Lisäksi tarjotaan päivystysaika mahdollisille kysymyksille 30.6. klo 9.-11.30 zoomissa.

HUOM! Polkuopiskelijan, joka tarvitsee suoritusmerkinnän kuluvalle lukuvuodelle, tulee palauttaa kaikki tehtävät 31.7.2022 mennessä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 23:59:00
Vastuuhenkilö Eeva Mäntylä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4420 564)

Outi Väyrynen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 5700 432)

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

”nyt minulla on kokemus hyvin toteutetusta verkkokurssista – usko siihen että vain verkossa voi oppia. opin paljon. tehtävät oli osuvia ja sai sovellettua hyvin omaan koulutukseen ja hyödynnettyä käytäntöön. PIDIN!!”

” Opintojaksolle oli helppo orientoitua hyvien ohjeistusten ansioista. Opintojakson aineisto oli monipuolista ja kiinnostavaa.”

”Parasta on ollut vertaisten kokemukset ja pohdinnat kurssin aiheista. – -”

”Teoriaa ja vahvistusta sille, mitä olen työssäni jo intuitiolla tehnyt.”