Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Avainsanoja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, sosiodynaaminen lähestymistapa. 

75,00 

6 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021-08.08.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu aloituswebinaari 2.6.2021 klo 10-12, joka tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Eeva Mäntylä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4420 564)

Sisältö

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla opit osallistavasta pedagogiikasta teoriassa ja käytännössä. Perehdyt keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja pääset soveltamaan oppimaasi. Opintojaksolla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä on osallistava pedagogiikka? Millaisia eri oppimis- ja ihmiskäsityksiä on ja mitä niistä seuraa pedagogiikkaan ja ohjaamiseen? Mitä on sosiaalipedagogiikka? Mikä merkitys toivolla on ohjaamisessa ja ihmisen kohtaamisessa?

Voit soveltaa opintojakson sisältöjä ja oppimistehtävien antia omaan toiminta- tai opiskeluympäristöösi ja alaasi. Pääset myös reflektoimaan opintojaksolla käsiteltävää pedagogista ja sosaalipedagogista osaamista omaan tutkintoosi ja ammatilliseen kehittymiseesi liittyvänä erityisosaamisena.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opin­to­jak­son teh­tä­viin kuu­luu orien­taa­tio­we­bi­naa­ri, ai­neis­to­teh­tä­viä, jois­sa pe­reh­dy­tään kir­jal­li­seen, vi­deo- ja au­dio­ma­te­riaa­liin, ha­vain­noin­ti- ja poh­din­ta­teh­tä­viä, osallistavan ohjauksen toteutus (vapaaehtoinen) se­kä ref­lek­toin­ti­ra­port­ti. Osas­sa teh­tä­vis­tä edel­ly­te­tään mui­den opis­ke­li­joi­den teh­tä­vien kom­men­toin­tia verk­ko­kes­kus­te­lua­lueel­la.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Opiskelijapalautetta

”nyt minulla on kokemus hyvin toteutetusta verkkokurssista – usko siihen että vain verkossa voi oppia. opin paljon. tehtävät oli osuvia ja sai sovellettua hyvin omaan koulutukseen ja hyödynnettyä käytäntöön. PIDIN!!”

” Opintojaksolle oli helppo orientoitua hyvien ohjeistusten ansioista. Opintojakson aineisto oli monipuolista ja kiinnostavaa.”

“Parasta on ollut vertaisten kokemukset ja pohdinnat kurssin aiheista. – -“