Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.01.2022 –31.12.2022
Aikataulut Opintojaksot toteutetaan pääosin verkossa. Ne sisältävät sekä ryhmätyöskentelyä että webinaareja. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut löydät välilehdeltä “Sisältö”.

Opinnot voi aloittaa vuoden 2022 alussa. Opinnot etenevät Humakin opetussuunnitelman mukaisesti ja opintojen lähipäivät järjestetään pandemiatilanteen mukaisella tavalla.

Vuonna 2022 opintojaksot ovat tarjolla seuraavasti:

 • Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen opintojakso alkaa 17.1.2022
 • Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti/kehittämistehtävä. Opintojakso alkaa 2.3.2022
 • Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojakso alkaa ma 5.9.2022 (päivämäärä voi vielä tarkentua)
 • Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen opintojakso alkaa syyskuussa ti 6.9.2022 (päivämäärä voi vielä tarkentua)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

 

Syvennä työyhteisökehittäjän osaamista: Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus on uusi avoimen ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuus työyhteisöjen kehittäjinä toimiville tai henkilöstön edustajille. Tämän osaamiskokonaisuuden avulla syvennät käytännön työssä tarvitsemiasi osaamista.
Pandemia, ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, väestörakenteen muutos ja muut meneillään olevat muutokset muokkaavat työyhteisöjä ja työpaikkoja. Jotta yksilöiden ja organisaatioiden toimintakyky ja tuottavuus säilyvät ja kehittyvät jatkuvasti muuttuvissa oloissakin, tarvitaan työpaikoilla monenlaista kehittämisosaamista.

Tässä osaamiskokonaisuudessa mukana olevat opinnot auttavat ymmärtämään työelämän muutosta ja kehittämistoimintaa sekä henkilöstön toimintaa muutoksissa. Opinnoissa tehdään käytännön kehittämistehtäviä, jotka tarjoavat innostavia mahdollisuuksia muokata työtä ja omaa työpaikkaa mielekkäämmäksi ja toimivammaksi yhdessä koulutukseen osallistujien vertaispanosta ja oman työpaikan muiden asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Osaamiskokonaisuus tarjoaa siis mahdollisuuden toteuttaa oma kehittämishanke ohjatusti. Tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat Työyhteisön kehittäjän opintojen ammatillisesti syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana opiskelija hankkii työyhteisön uudistumis- ja kilpailukyvyn rakentamiseen tarvittavia taitoja. Siksi osaamiskokonaisuus sopii erityisen hyvin muutoksessa kamppaileville aloille.

Osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteita.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • YT00BZ49-3004 Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen (Keväällä 2022)
 • YT00BZ51-3006 Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen (kehittämistehtävä, keväällä 2022)
 • YT00BZ48-3006  Innovaatiot ja muutosjohtaminen (Syksyllä 2022)
 • YT00BZ50-3005 Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen (Syksyllä 2022)

Ennakkovaatimukset

Syventäviin opintoihin voivat ilmoittautua henkilöt, joilla on suoritettuna työyhteisökehittämisen ammatillisia opintoja tai näitä perusopintoja vastaava osaaminen. Opintojakson osallistuminen vaatii kokemusta työelämän kehittämisprosesseista. Aiempien kehittämisopintojen avulla kokonaisuudesta saa enemmän irti.

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 17.1.2022-31.5.2022

Opintojaksossa keskitytään verkostojen kehittämiseen sekä arvioimaan ja toteuttamaan ulkoistuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Opintojaksolla perehdytään ulkoistamiseen ja sen syihin sekä verkostotalouden merkitykseen toiminnalle.

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 02.03.2022 – 31.05.2022

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen opintojakso on tämän osaamiskokonaisuuden suurin opintojakso (15 op). Opintojakso suoritetaan toteuttamalla omalla työpaikalla tai Humakin TKI-hankkeessa kehittämishanke. Opintojakson avulla opiskelija oppii vahvistamaan työyhteisön ja tiimien vuorovaikutusta ja soveltamaan omia taitojaan työyhteisön kehittämisprojekteihin niin, että työn tehokkuus ja toiminnan tuloksellisuus kohenevat.

Innovaatiot ja muutosjohtaminen syksy 2022

Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojaksossa keskitytään yrityksen strategian mukaisiin muutostarpeisiin ja niiden tavoitteelliseen toteuttamiseen. Opintojakso tarjoaa keinoja siihen, että opiskelijat hallitsemattoman muutosvirrassa ajelehtimisen sijaan voivat ohjata yhteisön venettä kohti arvojen ja vision määrittelemää suuntaa. Tämän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii muutoksen hallinnan ja innovoinnin menetelmiä, lähestymistapoja ja työkaluja, ja osaa myös soveltaa niitä käytännössä työelämän eri tilanteisiin.

Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen syksy 2022

Opintojaksossa rakennetaan johtamista ja esimiestyötä tukevia ja kehittäviä prosesseja. Opintojaksossa keskitytään verkostojen kehittämiseen sekä arvioimaan ja toteuttamaan ulkoistuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Opintojakson käytyään opiskelija tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat ja osaa soveltaa taitojaan käytännössä.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen on mahdollista vain 30 op kokonaisuuteen, ei erillisille jaksoille. Tämä siksi, että jokainen osallistuja voi osallistua valmennettuun vertaisjakamiseen ja yhteiskehittelyyn koulutuksen edetessä.

 

Osaamiskokonaisuuden tavoitteet nousevat yksittäisten opintojaksojen tavoitteista. Kokonaisuus auttaa opiskelijaa syventämään omaa käytännön kehittämisosaamista ja tarjoaa mahdollisuuden saada omalle kehittämishankkeelle ulkopuolista sparrausta. Erityisen tärkeää tällainen sparraus on voimakkaiden muutosten alaisilla työpaikoilla.

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tavoitteet

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee ulkoistamisstrategian ja ymmärtää ulkoistamisen syyt,
 • osaa rakentaa kilpailutus- ja ulkoistamisprosessin,
 • hallitsee keinot ulkoistusten onnistuneeseen läpivientiin,
 • ymmärtää verkostotalouden ja verkostojen merkityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle,
 • hallitsee strategialähtöisen kumppanuusajattelun ja verkostosuhteisiin liittyvät riskit ja osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa,
 • osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa,
 • kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä, osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle, tuottavuudelle ja kilpailukyvylle,
 • osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen,
 • hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja -organisaatiota,
 • kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta

Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee oppivan organisaation keskeiset ajatukset ja sovellukset,
 • osaa eritellä ja arvioida muutostarpeita yrityksen strategian perusteella,
 • osaa soveltaa valmentavaa työotetta työyhteisön muutostilanteissa,
 • osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä,
 • osaa suunnitella ja käynnistää kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita työorganisaation, verkoston tai oman yritystoiminnan kehittämiseksi ja osaa fasilitoida muutosprosesseja.

Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat, hallitsee johtamisen viitekehyksen rakentamisen ja soveltamisen,
 • osaa rakentaa osaamisen kehittämisen prosesseja,
 • osaa soveltaa valmentamisen menetelmiä työyhteisössä,
 • osaa rakentaa johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia