Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.01.2022 –31.12.2022
Aikataulut Opintojaksot toteutetaan pääosin verkossa. Ne sisältävät sekä ryhmätyöskentelyä että webinaareja. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut löydät välilehdeltä “Sisältö”.

Opinnot voi aloittaa vuoden 2022 alussa. Opinnot etenevät Humakin opetussuunnitelman mukaisesti ja opintojen lähipäivät järjestetään pandemiatilanteen mukaisella tavalla.

Vuonna 2022 opintojaksot ovat tarjolla seuraavasti:

  • Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen opintojakso alkaa 17.1.2022
  • Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti/kehittämistehtävä. Opintojakso alkaa 2.3.2022
  • Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojakso alkaa ma 5.9.2022 (päivämäärä voi vielä tarkentua)
  • Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen opintojakso alkaa syyskuussa ti 6.9.2022 (päivämäärä voi vielä tarkentua)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365)

 

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen on uusi avoimen ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuus työyhteisöjen kehittäjinä toimiville tai henkilöstönedustajille. Tämän osaamiskokonaisuuden avulla syvennät käytännön työssä tarvitsemiasi osaamista.
Pandemia, ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, väestörakenteen muutos ja muut meneillään olevat muutokset muokkaavat työyhteisöjä ja työpaikkoja. Jotta yksilöiden ja organisaatioiden toimintakyky ja tuottavuus säilyvät ja kehittyvät jatkuvasti muuttuvissa oloissakin, tarvitaan työpaikoilla monenlaista kehittämisosaamista.

Tässä osaamiskokonaisuudessa mukana olevat opinnot auttavat ymmärtämään työelämän muutosta ja kehittämistoimintaa sekä henkilöstön toimintaa muutoksissa. Opinnoissa tehdään käytännön kehittämistehtäviä, jotka tarjoavat innostavia mahdollisuuksia muokata työtä ja omaa työpaikkaa mielekkäämmäksi ja toimivammaksi yhdessä koulutukseen osallistujien vertaispanosta ja oman työpaikan muiden asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Osaamiskokonaisuus tarjoaa siis mahdollisuuden toteuttaa oman kehittämishankkeen ohjatusti. Tähän osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot osat Työyhteisön kehittäjän opintojen ammatillisesti syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana opiskelija hankkii työyhteisön uudistumis- ja kilpailukyvyn rakentamiseen tarvittavia taitoja. Siksi osaamiskokonaisuus sopii erityisen hyvin muutoksessa kamppaileville aloille.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

  • YT00BZ49-3004 Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen (Keväällä 2021)
  • YT00BZ51-3006 Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen (kehittämistehtävä, keväällä 2022)
  • YT00BZ48-3006  Innovaatiot ja muutosjohtaminen (Syksyllä 2022)
  • YT00BZ50-3005 Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen (Syksyllä 2022)

Kenelle?

Opintojakson osallistuminen vaatii kokemusta työelämän kehittämisprosesseista. Aiempien kehittämisopintojen avulla kokonaisuudesta saa enemmän irti.

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 17.1.2022-31.5.2022

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen opintojakson osaamistavoitteet ovat: Opiskelija hallitsee ulkoistamisstrategian ja ymmärtää ulkoistamisen syyt, osaa rakentaa kilpailutus- ja ulkoistamisprosessin, hallitsee keinot ulkoistusten onnistuneeseen läpivientiin, ymmärtää verkostotalouden ja verkostojen merkityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle, hallitsee strategialähtöisen kumppanuusajattelun ja verkostosuhteisiin liittyvät riskit ja osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja.

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 02.03.2022 – 31.05.2022

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen opintojakso on tämän osaamiskokonaisuuden suurin opintojakso (15 op) Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti kehittävänä harjoitteluna tai työn opinnollistamisena opintojen loppuvaiheessa. Sen osaamistavoitteet ovat: Opiskelija osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa, osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa, kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä, osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle, tuottavuudelle ja kilpailukyvylle, osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen, hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja -organisaatiota, kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta.

Innovaatiot ja muutosjohtaminen syksy 2022

Innovaatiot ja muutosjohtaminen opintojaksossa keskitytään yrityksen strategian mukaisiin muutostarpeisiin ja niiden tavoitteelliseen toteuttamiseen. Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija hallitsee oppivan organisaation keskeiset ajatukset ja sovellukset, osaa eritellä ja arvioida muutostarpeita yrityksen strategian perusteella, osaa soveltaa valmentavaa työotetta työyhteisön muutostilanteissa, osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, osaa suunnitella ja käynnistää kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita työorganisaation, verkoston tai oman yritystoiminnan kehittämiseksi ja osaa fasilitoida muutosprosesseja.

Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen syksy 2022

Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen opintojaksossa keskitytään verkostojen kehittämiseen sekä arvioimaan ja toteuttamaan ulkoistuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Opintojakson osaamistavoitteet ovat: opiskelija tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat, hallitsee johtamisen viitekehyksen rakentamisen ja soveltamisen, osaa rakentaa osaamisen kehittämisen prosesseja, osaa soveltaa valmentamisen menetelmiä työyhteisössä, osaa rakentaa johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia.