Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Kiinnostaako sinua oppia lisää monikulttuurisudesta, moninaisuudesta ja kotoutumista? Haluatko laatia yhdenvertaisuussuunnitelman ja kehittää työyhteisön monimuotoisuutta? Tule opiskelemaan Moninaisuuden osaajaksi!

Moninaisuuden osaajana opit tarkastelemaan moninaisuutta yksilö- ja yhteisön tasolla ja saat valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti. Moninaisuuden osaajana ymmärrät yhdenvertaisuuden käsitteen, tunnet ihmisoikeudet ja hahmotat vähemmistöjen asemaan liittyviä näkökulmia. Ennen kaikkea osaamiskokonaisuus tarjoaa työkaluja toimia moninaisuutta arvostaen.

Osaamiskokonaisuuden sisällöt ovat osa yhteisöpedagogin (AMK) opetussuunnitelmaa.  Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op syksy
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op syksy, kevät
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op kevät
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen  5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus soveltuu eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön tai muiden yhteisöjen moninaisuuden kehittämisestä sekä uusista näkökulmista moninaisuuteen. Osaamiskokonaisuudessa syvennytään myös monikulttuurisuuden edistämiseen sekä kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden teemoihin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 3.10.2022-31.5.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opinnot suoritetaan valmennusryhmätapaamisina ja itsenäisinä verkko-opintoina osana verkkoyhteisöä. Voit myös halutessasi suorittaa Moninaisuuden osaajan -opintojaksoja itsenäisesti ja yksittäisinä opintojaksoina Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä opintojaksoa. Jos opintojaksosta on tarjolla lukuvuoden aikana useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva klikkaamalla ruksi kohtaan Lisää. Lisää tuote sen jälkeen ostoskoriin. Pääset opintojaksokohtaisiin opetusaikoihin alla olevista linkeistä.

Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut:

 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op syksy
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op syksy, kevät
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op kevät
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen  5 op kevät
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-23.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Satu Riikonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 306)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op

Opiskelija

 • perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
 • tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
 • tietää kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyöhön
 • hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
 • osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
 • tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumista edistämisessä

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op

Opiskelija

 • tiedostaa yhteiskunnan monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden sekä osaa arvioida suhdettaan näihin ammatillisesti
 • tunnistaa yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja
 • tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä
 • tietää ihmisoikeuskasvatuksen merkityksen monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osaa suunnitella ihmisoikeuskasvatusta käytännössä
 • osaa järjestää ja kehittää aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

Opiskelija

 • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
 • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
 • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
 • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
 • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
 • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen  5 op

Opiskelija

 • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
 • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
 • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
 • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
 • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
 • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
 • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä opintojaksoa. Jos opintojaksosta on tarjolla lukuvuoden aikana useampi toteutus, valitse itsellesi sopiva klikkaamalla ruksi kohtaan Lisää. Lisää tuote sen jälkeen ostoskoriin.

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, syksy 2022

Ei saatavilla

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, syksy 2022

Ei saatavilla

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.