Monimuotoisuus (YAMK) 5 op, kevät (UUTUUS!) 2022

Opintojaksolla perehdytään monimuotoisuuteen kolmen teeman kautta. Ensimmäisenä näistä on monimuotoisuuteen liittyvien eettisten perusteiden ja säädösten tuntemus. Toisena teemana on ymmärryksen, mielikuvien ja tiedon rakentuminen kielen ja muiden ilmaisutapojen välityksellä. Kolmantena teemana on yhdenvertaisuuden, toimijuuden ja saavutettavuuden edistäminen monimuotoisissa yhteisöissä ja verkostoissa.

Opintojakson sisällöt rakentuvat näiden kolmen teeman kautta. Sisällöt ovat:

 • yhdenvertaisuutta edistävää ja moninaisuutta arvostavaa toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet ja lainsäädännölliset lähtökohdat
 • sosiaalinen konstruktionismi ja multimodaalinen diskurssintutkimus yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan toiminnan tarkastelun välineenä
 • sosiaalipedagoginen ajattelu sosiaalisesti kestävän ja monimuotoisuutta arvostavan toiminnan edistämisessä

Yhteiskunnallista, ammatillista ja sosiaalista toimintaa ei voi tarkastella ja ymmärtää ilman monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten huomioimista.

Opintojaksolla toteutetaan kolme tallennettavaa webinaaria. Webinaareille osallistuminen on pakollista, mutta osallistumista ei valvota. Webinaarien lisäksi opintojakso koostuu kolmesta itsenäisesti suoritettavasta tehtäväkokonaisuudesta palautusaikatauluineen. Tehtävät pohjautuvat opintojakson kolmeen teemaan, jotka on kuvattu yllä.

Ennakkovaatimukset

On syytä huomioida, että opintojakson sisältöihin liittyy sosiaalipedagoginen ajattelu, jolloin opiskelijalla olisi hyvä olla etukäteisymmärrystä siitä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojaksolla on kolme webinaaria. Webinaarit ovat pakollisia.

Opintojakson webinaarit:

 • 2.2.2022 klo14-16
 • 16.2.2022 klo 14-16
 • 9.3.2022 klo 14-16
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.12.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Hanna Kiuru (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 254)

Opiskelija:

 • ymmärtää sosiaalisen todellisuuden rakentumisen kielen kautta
 • tunnistaa valtadiskurssin, vastadiskurssin ja ammattilaisdiskurssin välisiä suhteita ja osaa soveltaa tietoa omassa viestinnässään erilaisissa yhteisöissä
 • osaa ammatillisessa toiminnassaan arvioida ja muokata kielen ja muiden ilmaisukeinojen kautta toteutuvaa yhdenvertaista ja arvostavaa kohtaamista
 • kykenee edistämään saavutettavuutta ja moninaisuutta arvostavia toimintatapoja yhteisöissä ja verkostoissa
 • tiedostaa moninaisuutta estäviä ajattelumalleja ja rakenteita ja osaa toimia niiden purkamiseksi