Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kesä 2022

Opintojakso avaa monimuotoisuutta työelämän ja työyhteisöjen näkökulmista. Opintojaksolla tukeudutaan laajaan ymmärrykseen monimuotoisuudesta: monimuotoisuudessa on kyse ihmisten erilaisuudesta – koko siitä olemisen ja tekemisen kirjosta, joka työyhteisössä vallitsee. Monimuotoisuuden edistäminen tarkoittaa tämän erilaisuuden tunnistamista ja huomioimista ihmisten välistä suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavalla tavalla. Opintojaksolla tarkasteltuja teemoja ovat monimuotoisuutta estävät ja tukevat rakenteet ja käytännöt, esteettömyys ja saavutettavuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, monikulttuurisuus, monimuotoisuuden johtaminen ja hyvät käytännöt. Opintojakso on käytännönläheinen ja siten keskiössä on monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarkastelu.

Perehdyt moninaisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa monikulttuurisessa maailmassa. Saat myös katsauksen monimuotoisuuden taustalla olevaan säädöspohjaan ja opit laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Opintojakso antaa sinulle valmiuksia toimia suunnitella, toteuttaa ja arvioida monimuotoisuuden edistämistä tukevia rakenteita ja toimintatapoja työyhteisössä sekä edistää niihin liittyvää yhteisöllistä toimintaa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa ja pääosin itsenäisesti. Osa opintojakson tehtävistä on porrastettu eli eteneminen verkkokurssilla edellyttää ensin joidenkin tehtävien tekemistä. Opintojakson voi kuitenkin suorittaa omaan tahtiin.

Opintojaksolla on erilaisia havainnoimista, keskustelemista, kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjoittamista edellyttäviä tehtäviä. Opintojakso sisältää 6 erityyppistä käytännönläheistä tehtävää. Tehtävät vaihtelevat laajuudeltaan toisistaan.  Opintojaksolla käytetään aineistoina muun muassa videoita, podcasteja, oppaita ja muuta kirjallisuutta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3469 454)

 

Opiskelija

  • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
  • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
  • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
  • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
  • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
  • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen