Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op (kesä 2020) UUTUUS!

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 1.6.-31.7.2020
Aikataulut Opintojakso suoritetetaan kokonaan verkossa omaan tahtiin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2020 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Ikään, sukupuoleen, terveyteen, seksuaalisuuteen, etniseen taustaan, alakulttuuriin ja uskontoon liittyvät piilokäsitykset haastavat monilla aloilla asiantuntijoita ihan uudella tavalla niin työyhteisön sisällä kuin asiakaskohtaamisissa. Monimuotoisuus työyhteisössä -opintojaksolla opitaan tunnistamaan niitä rakenteita ja käytänteitä, jotka estävät tai rajoittavat yksilön toimijuutta sekä toimintatapoja, joiden avulla toimijuutta voidaan vahvistaa. Kurssi sopii hyvin monenlaisissa työtehtävissä työskenteleville ja kaikille, jotka haluavat paremmin ymmärtää itseään ja monikulttuurista yhteiskuntaa. Kurssi sopii myös yhteisöpedagogian ja vastaavien alojen opiskelijoille.

Aihepiiriä lähestytään niin kurssikirjallisuuden kuin videoiden välityksellä, lisäksi kurkistetaan omiin tiedostamattomiin ennakkoluuloihin ja ajatuksellisiin vinoumiin. Kurssin kantavana ajatuksena on tukea työyhteisön hyvinvointia ja antaa eväitä monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen.

Kurssi voidaan suorittaa joko täysin itsenäisesti työskennellen tai kurssitehtävät voidaan tehdä ryhmätöinä (suositeltava). Kurssin sisältö koostuu omia tiedostamattomia ajatusmalleja mittaavasta testistä, testin analysoinnista kirjallisuuden avulla sekä videoaineiston ja kurssikirjallisuuden perusteella kirjoitettavasta esseestä.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa omaan tahtiin 1.6-31.7.2020.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
  • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
  • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
  • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
  • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
  • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen