Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus, HELSINKI

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää eri asiakasryhmiin (huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurosokeat) kuuluvien asiakkaiden keskuudessa käytössä olevia menetelmiä monipuolisesti ja kykenee toimimaan tulkkina eri asiakasryhmiin kuuluville asiakkaille asiakas- ja tilannelähtöisesti tarkoituksen mukaisella tavalla, osallisuutta ja kommunikaatiota edistäen sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.  Kokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat mm. opastus, kuvailu, taktiilit menetelmät, viitottu puhe sekä kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus.

Osaamiskokonaisuus toteutuu, mikä siihen ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • SY02.205-3002 Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 op
 • SY02.207-3002 Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 op
 • SY02.206-3002 Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op
 • SY02.300-3008Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • SY02.100-3004 Tulkkauksen tutkimus 5 op

Osaamiskokonaisuuden voivat suorittaa myös kirjoitustulkit. Heille suunnatussa osaamiskokonaisuudessa opintojakson SY02.206 Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille (5 op) sijaan kirjoitustulkit suorittavat opintojakson SY02.201 Tulkkaus ja työkielet/menetelmät (5 op).

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo suoritettuna joko Tulkki AMK-tutkinto tai opistoasteen viittomakielentulkin tutkinto. Osaamiskokonaisuus antaa pätevyyden toimia kuurosokeiden tulkkina. Osaamiskokonaisuuden voivat suorittaa myös kirjoitustulkit.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto, Lähiopetuksen paikka: Humak Helsingin TKI-keskus (Ilkka), Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Toteutusaika 23.09.2021-31.07.2022
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden aikataulut (Word-tiedosto).

Ensimmäinen tapaaminen on verkossa 23.9. klo 8.30-13.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.09.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Outi Kuvaja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 596)

Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio

Opiskelija:

 • tunnistaa vallankäytön läsnäolon tulkin työssä ja osaa toimia asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukien ja kunnioittaen
 • osaa opastaa turvallisesti vaihtelevissa ympäristöissä eri menetelmillä opastuksen aikaisia kehoviestejä hyödyntäen
 • osaa kuvailla yksilön, toiminnan ja kontekstin näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia kohteita, tilanteita ja ympäristöjä
 • tietää monimuotoisen ja moniaistisen kuvailun keinoja
 • tietää sosiaalishaptisen kommunikaation perusteet ja mahdollisuudet osana tulkkausta sekä osaa käyttää erilaisia sosiaalishaptisia kommunikaatiomenetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • osaa käyttää erilaisia puheen selventämisen menetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • tietää kuulon ja näön apuvälineitä ja osaa huomioida niiden käyttöä toiminnassaan.

Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus

Opiskelija:

 • tietää kuurosokeuden, huonokuuloisuuden sekä kuuroutumisen syitä ja niiden seurauksia kommunikaation ja tulkkauksen näkökulmasta ja osaa huomioida niiden yksilöllisiä vaikutuksia tulkkina toimiessaan
 • tietää ja kykenee huomioimaan toiminnallisen näön ja kuulon merkityksen yksilön toimintakyvyn ja kommunikaation sekä tulkkauksen näkökulmasta
 • osaa tuottaa taktiilia viittomista vuorovaikutustilanteessa
 • tietää rajoittuneeseen näkökenttään viittomisen ja tulkkauksen periaatteet
 • osaa tuottaa tulketta taktiilisti ja rajoittuneeseen näkökenttään
 • ymmärtää tulkkauksen kokonaisuutena ja osaa pohtia tulkkauksen mahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioiden ja tarjota asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja.

Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille

Opiskelija:

 • tuntee viitottua puhetta käyttävät asiakasryhmät
 • tietää ja osaa kuvata viitotun puheen keskeisiä elementtejä ja variaatioita
 • kykenee viestimään viitotulla puheella monikanavaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa
 • osaa suunnitella ja tuottaa selkeän, ymmärrettävän ja sidosteisen tekstin viitotulla puheella
 • kykenee tekemään käännöksen viitotulle puheelle erityyppisistä teksteistä kohderyhmä huomioiden
 • osaa tulkata viitottua puhetta ja viitotulle puheelle
 • osaa analysoida viitotulle puheelle tuottamansa tekstin ja tulkkeen ymmärrettävyyttä ja rakennetta.

Tulkkaus: kehittävä harjoittelu

Opiskelija:

 • osaa soveltaa tulkin ammattieettistä ajattelua ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa sekä toteuttaa tulkin työtä tutkivalla työotteella
 • hallitsee asiakaslähtöisen työskentelyn ja tulkin tehtävän kommunikaation mahdollistajana
 • osaa analysoida eri asiakasryhmille tulkkauksen erityispiirteitä ja tietää, millaisia ammattitaitovaatimuksia työ eri asiakasryhmien kanssa edellyttää
 • osaa toimia yhteistyössä eri asiakasryhmiä edustavien organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja toimijoiden sekä tulkkien kanssa eettisesti kestävällä tavalla sekä osaa tarvittaessa esittää asiantuntijapuheenvuoron omasta työstään
 • osaa valmistautua ja toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta
 • tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden toimintaympäristöt, toimintakulttuurit sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet
 • osaa analysoida, suunnitella ja kuvata erilaisissa toimintaympäristöissä toteutettavia tulkkausjärjestelyitä
 • osaa tuottaa vuorovaikutusta edistävää tulketta erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa reflektoida ja arvioiden realistisesti omaa osaamistaan ja toimintaansa sekä käsitellä ja hyödyntää työstä saatua palautetta oman osaamisen kehittämiseksi.

Tulkkauksen tutkimus

Opiskelija:

 • osaa hakea lähdekriittisesti ammattialaan liittyvää tutkimustietoa ja kykenee esittämään hankkimastaan tiedosta asiantuntijapuheenvuoron työkielillään
 • tunnistaa ja osaa jakaa hiljaista tietoa sekä asiantuntijuutta
 • tunnistaa ja pystyy arvioimaan tulkattuun tilanteeseen sekä tulkkaukseen vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • pystyy tuottamaan täsmällisen analyysin tulkatusta toimeksiannosta teoreettista viitekehystä hyödyntäen.