Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus (tulkeille) 2020-2021, HELSINKI

“Täydennä osaamistasi kuurosokeiden tulkkauspätevyydellä!”

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto, Lähiopetuksen paikka: Humak Helsingin TKI-keskus (Ilkka), Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Toteutusaika 01.09.2020-31.07.2021
Aikataulut Opetusajat julkaistaan mahdollisimman pian.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.08.2020
Vastuuhenkilö Outi Mäkelä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 596)

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää eri asiakasryhmiin (huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurosokeat) kuuluvien asiakkaiden keskuudessa käytössä olevia menetelmiä monipuolisesti ja kykenee toimimaan tulkkina eri asiakasryhmiin kuuluville asiakkaille asiakas- ja tilannelähtöisesti tarkoituksen mukaisella tavalla, osallisuutta ja kommunikaatiota edistäen sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo suoritettuna joko Tulkki AMK-tutkinto tai opistoasteen viittomakielentulkin tutkinto.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • SY02.205-3001 Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 op
 • SY02.207-3001 Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 op
 • SY02.206-3001 Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op
 • SY02.300-3001 Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • SY02.100-3001 Tulkkauksen tutkimus 5 op

Tavoitteet

Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio

Opiskelija:

 • tunnistaa vallankäytön läsnäolon tulkin työssä ja osaa toimia asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukien ja kunnioittaen
 • osaa opastaa turvallisesti vaihtelevissa ympäristöissä eri menetelmillä opastuksen aikaisia kehoviestejä hyödyntäen
 • osaa kuvailla yksilön, toiminnan ja kontekstin näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia kohteita, tilanteita ja ympäristöjä
 • tietää monimuotoisen ja moniaistisen kuvailun keinoja
 • tietää sosiaalishaptisen kommunikaation perusteet ja mahdollisuudet osana tulkkausta sekä osaa käyttää erilaisia sosiaalishaptisia kommunikaatiomenetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • osaa käyttää erilaisia puheen selventämisen menetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • tietää kuulon ja näön apuvälineitä ja osaa huomioida niiden käyttöä toiminnassaan.

Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus

Opiskelija:

 • tietää kuurosokeuden, huonokuuloisuuden sekä kuuroutumisen syitä ja niiden seurauksia kommunikaation ja tulkkauksen näkökulmasta ja osaa huomioida niiden yksilöllisiä vaikutuksia tulkkina toimiessaan
 • tietää ja kykenee huomioimaan toiminnallisen näön ja kuulon merkityksen yksilön toimintakyvyn ja kommunikaation sekä tulkkauksen näkökulmasta
 • osaa tuottaa taktiilia viittomista vuorovaikutustilanteessa
 • tietää rajoittuneeseen näkökenttään viittomisen ja tulkkauksen periaatteet
 • osaa tuottaa tulketta taktiilisti ja rajoittuneeseen näkökenttään
 • ymmärtää tulkkauksen kokonaisuutena ja osaa pohtia tulkkauksen mahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioiden ja tarjota asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja.

Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille

Opiskelija:

 • tuntee viitottua puhetta käyttävät asiakasryhmät
 • tietää ja osaa kuvata viitotun puheen keskeisiä elementtejä ja variaatioita
 • kykenee viestimään viitotulla puheella monikanavaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa
 • osaa suunnitella ja tuottaa selkeän, ymmärrettävän ja sidosteisen tekstin viitotulla puheella
 • kykenee tekemään käännöksen viitotulle puheelle erityyppisistä teksteistä kohderyhmä huomioiden
 • osaa tulkata viitottua puhetta ja viitotulle puheelle
 • osaa analysoida viitotulle puheelle tuottamansa tekstin ja tulkkeen ymmärrettävyyttä ja rakennetta.

Tulkkaus: kehittävä harjoittelu

Opiskelija:

 • osaa soveltaa tulkin ammattieettistä ajattelua ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa sekä toteuttaa tulkin työtä tutkivalla työotteella
 • hallitsee asiakaslähtöisen työskentelyn ja tulkin tehtävän kommunikaation mahdollistajana
 • osaa analysoida eri asiakasryhmille tulkkauksen erityispiirteitä ja tietää, millaisia ammattitaitovaatimuksia työ eri asiakasryhmien kanssa edellyttää
 • osaa toimia yhteistyössä eri asiakasryhmiä edustavien organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja toimijoiden sekä tulkkien kanssa eettisesti kestävällä tavalla sekä osaa tarvittaessa esittää asiantuntijapuheenvuoron omasta työstään
 • osaa valmistautua ja toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta
 • tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden toimintaympäristöt, toimintakulttuurit sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet
 • osaa analysoida, suunnitella ja kuvata erilaisissa toimintaympäristöissä toteutettavia tulkkausjärjestelyitä
 • osaa tuottaa vuorovaikutusta edistävää tulketta erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa reflektoida ja arvioiden realistisesti omaa osaamistaan ja toimintaansa sekä käsitellä ja hyödyntää työstä saatua palautetta oman osaamisen kehittämiseksi.

Tulkkauksen tutkimus

Opiskelija:

 • osaa hakea lähdekriittisesti ammattialaan liittyvää tutkimustietoa ja kykenee esittämään hankkimastaan tiedosta asiantuntijapuheenvuoron työkielillään
 • tunnistaa ja osaa jakaa hiljaista tietoa sekä asiantuntijuutta
 • tunnistaa ja pystyy arvioimaan tulkattuun tilanteeseen sekä tulkkaukseen vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • pystyy tuottamaan täsmällisen analyysin tulkatusta toimeksiannosta teoreettista viitekehystä hyödyntäen.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo suoritettuna joko Tulkki AMK-tutkinto tai opistoasteen viittomakielentulkin tutkinto. Osaamiskokonaisuus antaa pätevyyden toimia kuurosokeiden tulkkina.