Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, hösten 2022

Vill du lära dig mera om mänskliga rättigheter, människorättsfostran och likabehandling? Vill du få verktyg för att jobba på ett mer kultursensitivt och genusmedvetet sätt? Tycker du om att reflektera över normer, värderingar och yrkesetik? Då är detta en kurs för dig!

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Kursen stärker ditt professionellt tänkande och agerande utifrån den respektfulla och demokratiska värdegrund som mänskliga rättigheter bygger på.

Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.Kursen består av självständiga virtuella studier och inlämningsuppgifter.

Kursen är indelad i två delar:

1) Mänskliga rättigheter och människorättsfostran (3 sp)

Denna del innehåller totalt tre (3) uppgifter. I den första uppgiften bekantar du dig inledningsvis med mänskliga rättigheter och i den andra uppgiften stärker du din kompetens inom människorättsforstran. De två första uppgifterna stöder ditt arbete i den tredje uppgiften, som är att planera en lektion med ett människorättstema för en grupp barn eller ungdomar.

2) Mångfald och främjande av likabehandling (2 sp)

I den andra delen av kursen lär vi oss mer om främjande av likabehandling och bemötande av mångfald. Kärnbegrepp är identitet, normer och normkritik (”vi och de andra”), mångfald, genusmedvetenhet och kulturell sensitivitet. Denna del har tre (3) uppgifter.

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 01.09.2022 – 30.12.2022
Schemaläggning och arbetsformer Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Anmäldningstid 1.8.2022-22.08.2022 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi, tel. 0400 349 207)
Information Rådgivning om Öppen yrkeshögskolestudier, registrering, avgifter, intyg:
avoinamk@humak.fi
tel. +358 29 451 9230

Studerande:

  • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt eget förhållningssätt till mångfald
  • bekantar sig med kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
  • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och i aktiviteter
  • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social, språklig och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering
  • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
  • får du en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre, ”Vi och Dom”

”Mycket bra kurs! Jag brukar inte tycka om att avlägga kurser på distans eller online men denna var mycket lärorik och bra upplagd! Bra uppgifter som var väl utformade och bra material. Jag lärde mig mycket saker. Mänskliga rättigheter är även något som jag har mycket nytta av att vara kunnig i som socionom, och är därför väldigt glad att den var så lärorik! Tack!”

”Tack, kursen var mycket bra och intressant. Innehållet var aktuellt och användbart. Jag tar med mig massor.”

”Tack för en intressant och bra kurs! Jag tycker att kursen hade aktuellt och bra med material. Jag har lärt mig nya begrepp och har även under kursens gång hela tiden reflekterat på min egan attityder/fördomar eller tankar. Jag tycker att man borde ha mera om människorättsfostran i skolor och andra utbildningar. Ibland känns det som att de mänskliga rättigheterna tas för givet och man tror att alla har en lika uppfattning om dem, men är det så?”

”Väldigt intressant och lärorik kurs. Passligt stor arbetsbörda. Jag blev lite besviken eftersom majoriteten av deltagarna i kursen är kvinnor. Män borde också förstå att frågor som dessa är extremt viktiga.”