Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp (sommaren 2020)

Kom med på kursen och studera mänskliga rättigheter, tillgänglighet, och kultursensitivt- och könsmedvetet arbete samt reflektera över normer, värderingar och yrkesetik!

75,00 

Kuvaus

Utbildning Öppna YH
Digitala studier 5 sp
Kursdatum 1.6.-31.7.2020
Schemaläggning Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Sista anmäldningstid 24.5.2020 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi)

Innehåll

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Du kommer att bli medveten om vikten av den respektfulla och demokratiska värdegrund som mänskliga rättigheter bygger på, som grund för professionellt tänkande och handling.

Lärandemål

Studerande:

  • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt eget förhållningssätt till mångfald
  • bekantar sig med kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
  • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och i aktiviteter
  • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social, språklig och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering
  • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
  • får du en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre, “Vi och Dom”