Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, sommaren 2021 (3/20-21)

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 01.06.2021 – 31.07.2021
Schemaläggning Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Sista anmäldningstid 24.05.2021 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi)

Innehåll

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Du kommer att bli medveten om vikten av den respektfulla och demokratiska värdegrund som mänskliga rättigheter bygger på, som grund för professionellt tänkande och handling.

Deltagande i kursen förutsätter ingen tidigare kunskap i kursens tematik, men läsförståelse och god skriftlig kompetens i svenska är en förutsättning för deltagande i kursen.

Kursen består av självständiga virtuella studier och inlämningsuppgifter. Kursen är indelad i två delar:

1) Mänskliga rättigheter och människorättsfostran (3 sp)

Denna del innehåller totalt tre (3) uppgifter. I den första uppgiften bekantar du dig inledningsvis med mänskliga rättigheter och i den andra uppgiften stärker du din kompetens inom människorättsforstran. De två första uppgifterna stöder ditt arbete i den tredje uppgiften, som är att planera en lektion med ett människorättstema för en grupp barn eller ungdomar.

2) Mångfald och främjande av likabehandling (2 sp)

I den andra delen av kursen lär vi oss mer om främjande av likabehandling och bemötande av mångfald. Kärnbegrepp är identitet, normer och normkritik (“vi och de andra”), mångfald, genusmedvetenhet och kulturell sensitivitet. Denna del har tre (3) uppgifter.

Lärandemål

Studerande:

  • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt eget förhållningssätt till mångfald
  • bekantar sig med kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
  • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och i aktiviteter
  • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social, språklig och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering
  • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
  • får du en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre, “Vi och Dom”