Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kevät 2022

Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan tai­teen si­säl­töi­hin, tai­te­li­jan työ­hön ja suo­ma­lai­sen tai­de- ja kult­tuu­ri­ken­tän ra­ken­tee­seen perehtymällä raportteihin, tutkimuksiin, haastattelemalla tekijöitä, vierailemalla taide-ja kulttuurielämyksissä sekä mediaseurannan avulla. Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on tar­jo­ta kat­saus kult­tuu­rin ja tai­teen kent­tään kult­tuu­ri­tuo­tan­non nä­kö­kul­mas­ta. Opis­ke­li­ja pys­tyy vai­kut­ta­maan omil­la va­lin­noil­laan, mi­hin tai­teen tai kult­tuu­rin alaan kurs­sil­la kes­kit­tyy. Kult­tuu­rin ja tai­teen tun­te­mus on yleis­ta­jui­nen opin­to­jak­so, jon­ka suo­rit­ta­mi­seen ei tar­vi­ta aiem­paa osaa­mis­ta.

Opintojakso on jaettu neljään eri osa-alueeseen: Taidekentän rakenteet ja taiteilijan työ, Nykytaiteen ilmiöt, Taiteesta kirjoittaminen sekä Tuotantoprojekti tai Tutkielma. Opiskelija pystyy siis halutessaan tekemään työelämälähtöisen projektin yhteistyökumppanin kanssa osana opintojaksoa. Opintojakson tehtävät palautetaan esseinä, työelämäteksteinä, videoina ja miellekarttoina. Omaa osaamista sovelletaan tutkittuun tietoon myös verkkokeskustelujen avulla. Opintojaksolla on webinaareja, joissa tietoperustaa käydään läpi esimerkkien avulla. Webinaarit tallennetaan. Tuotantoprojektin voi tehdä parityönä, muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen

Kenelle?

Kulttuuri- ja taidealan opiskelijat ja toimijat.

Lisätiedot

Opintojakson tehtävien palautusajat on määritelty koko kevään 2022 ajalle, koska opintojakson laajuus on 10 op. Jos päätät tehdä tuotantoprojektin, varaa sen suunnitteluun aikaa jo heti opintojakson alussa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 13.01.2022 klo 10.15 – 11.45
  • 11.02.2022 klo 08.30 – 10.00
  • 18.03.2022 klo 14.15 – 15.45
  • 05.05.2022 klo 10.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.12.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

 

Opiskelija:

  • osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
  • ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
  • osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
  • tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.

”Pidin erityisesti haastattelutehtävästä, jonka vuoksi päädyin haastattelemaan erittäin mielenkiintoista valokuvataiteilijaa. Tekemäni tuotantoprojekti on opettanut paljon tapahtumasuunnittelusta, lupa- ja ilmoitusasioista, sekä aikataulutuksen ja budjetoinnin tärkeydestä. Tehtävät ovat mielestäni tukeneet omaa oppimistani ja saaneet soveltamaan annettua tietoa laajastikin.”

”Aikataulutus ja palautukset pitkin kurssia. Vaikka deadlinejä oli kurssin varrella, eteneminen tapahtui hyvin opiskelijan omien aikataulujen mukaan. Kurssin tehtävät olivat monipuolisia ja jokainen sai valita itselleen kiinnostavia aiheita, jotka motivoivat tekemistä!”

”Sisällöltä monipuolinen kurssi, jossa pääsi kehittämään omia taitoja ja oppi uutta. Tehtävien toteutus sujui hyvin ja tätä alustaa oli helppo käyttää.”