Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Koh­taa­mi­sen ja ohjaamisen osaa­ja -osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa opit yksilön ja ryh­män kohtaamisen ja ohjaamisen tai­to­ja, poh­di­t kohtaamistyön eet­ti­siä nä­kö­kul­mia se­kä vahvistat vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liit­ty­vää osaa­mis­ta teo­reet­ti­ses­ti.

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­des­sa perehdyt dialogiseen työskentelyyn, yk­si­lön kas­vun ja ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­seen sekä osal­lis­ta­vaan pe­da­go­giik­kaan. Valmennuspedagogiikkaa tarkastelet niin yksilön ja ryhmän kuin vertaisvalmennuksen näkökulmista. Li­säk­si tu­tus­tu­t psy­ko­lo­gi­seen, so­siaa­lip­sy­ko­lo­gi­seen ja sosiaalipedagogiseen lä­hes­ty­mis­ta­paan ih­mi­sen toi­min­nan, toi­mi­juu­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä.

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den opin­to­jak­sot ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pe­rus­ta­son opin­to­ja, jotka ovat hyväksiluettavissa, jos hakeudut tutkinto-opiskelijaksi. Neljä opin­to­jak­soa hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ettuasi saat osaa­mis­ko­ko­nai­suu­des­ta to­dis­tuk­sen.

Osaamiskokonaisuuden neljä opintojaksoa muodostavat toisiaan tukevan jatkumon. Opintojaksoja yhdistävänä tavoitteena on ymmärtää lasten ja nuorten kasvua sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteellisena kohtaamisen ja ohjaamisen osaajana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaasi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opintokokonaisuudessa opit tarkastelemaan nuorisotyötä kasvatuksellisena ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevänä prosessina. Hahmotat keskeisiä ydinkäsitteitä ja ymmärrät erilaisten ihmis- ja oppimiskäsityksien sekä kehitys- ja kasvatusteorioiden olevan pohjana pedagogisille valinnoille. Lisäät ymmärrystäsi eettisesti kestävän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen merkityksestä ja opit käytännön taitoja toimijuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op syksy
 • Osallistava pedagogiikka 5 op syksy
 • Valmentava työote 5 op kevät
 • Toimijuuden edistäminen 5 op kevät

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii sinulle, joka haluat täydentää ja saada uutta osaamista tai esimerkiksi parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. Opiskelijoiksi voivat tulla esi­mer­kik­si 2. as­teen työ­paik­kaoh­jaa­jat, työ­pa­jo­jen oh­jaa­jat, liikunta-alan ja muiden va­paa-ajan har­ras­tus­jär­jes­tö­jen työn­te­ki­jät tai va­paaeh­toi­set. Opinnoista hyötyvät kaikki, jotka työs­sään tai va­paa-ajal­laan toi­mi­vat eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­- ja ohjaamisti­lan­teis­sa.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­vel­tuu sinulle, vaikket välttämättä omaa aiem­paa kou­lu­tus­taus­taa koh­taa­mi­sen tai ohjaamisen opin­nois­ta. Opetus ja tehtävät toteutetaan suomen kielellä, mutta voit halutessasi hyödyntää aineistoja myös muilla kielillä.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 29.9.2022 -2.6.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Osaamiskokonaisuuden opintojaksot suoritetaan verkossa. Verkko-opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, webinaareja ja vertaisryhmätyöskentelyä. Vertaisryhmät voivat halutessaan kokoontua myös muuten kuin etäyhteyksillä. Opintokokonaisuudella on oma valmentajansa, jolta saa opintoihin tukea.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu valmennusklinikoita verkossa opintokokonaisuudesta vastaavan kanssa. Tapaamiset järjestetään kerran kuussa torstaisin klo 15-16.30

 • syksyllä 2022: 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12.
 • keväällä 2023: 19.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5.

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt:

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anniina Aunola (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400349334)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

Opiskelija

 • tarkastelee kasvatusta suhteessa yksilön elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen
 • tietää yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan eettisen perustan
 • tiedostaa kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvulle ja identiteetin muotoutumiselle elämänkulun eri vaiheissa
 • tunnistaa itsetuntoa, itsensä kehittämistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia psykososiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • hahmottaa nuorisotyön kasvatuksellisena prosessina
 • tietää yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan lähtökohdat sekä niiden yhteyden käytännön työhön ja yhteisöpedagogin ammatillisuuteen

Osallistava pedagogiikka 5 op

Opiskelija:

 • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
 • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
 • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
 • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
 • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
 • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Valmentava työote 5 op

Opiskelija

 • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
 • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
 • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Toimijuuden edistäminen 5 op

Opiskelija

 • tietää erilaisia tapoja tutkia ja selittää yksilön toimintaa
 • osaa käyttää toimijuuden ja osallisuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 • perehtyy osallisuuden edistämisen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • tuntee ehkäisevän työotteen merkityksen, lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet yhteisöpedagogin erilaisissa työskentely-ympäristöissä
 • osoittaa perehtyneensä johonkin yksilön hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta tukevaan työmuotoon järjestö- ja nuorisotyössä