Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 27.9.2021 -31.5.2022
Aikataulut HUOM! Viimeisen valmennustapaamisen päivämäärä on korjattu 3.12. 

Osaamiskokonaisuuden opintojaksot suoritetaan verkossa.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu valmennustapaamisia verkossa:

  • Ma 27.9. klo 15-16.30
  • Ma 1.11. klo 15-16.30
  • Pe 3.12. klo 15-16.00

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt:

Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.09.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)

 

Koh­taa­mi­sen ja oh­jaa­mi­sen osaa­ja -osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den opin­to­jak­soil­la vah­vis­te­taan ryh­män ja yk­si­lön oh­jaa­mi­sen tai­to­ja, poh­di­taan oh­jaa­mi­sen eet­ti­siä nä­kö­kul­mia se­kä sy­ven­ne­tään oh­jaa­mi­seen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vää osaa­mis­ta teo­reet­ti­ses­ti. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­des­sa opi­taan oh­jaa­mi­ses­sa ja val­men­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­via tie­to­ja ja tai­to­ja, ku­ten yk­si­lön kas­vun ja ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­nen, osal­lis­ta­vaa pe­da­go­giik­ka, yk­si­lön ja ryh­män val­men­ta­mi­nen, dia­lo­gi­nen työs­ken­te­ly ja ver­tais­val­men­nus. Li­säk­si tu­tus­tu­taan psy­ko­lo­gi­seen ja so­siaa­lip­sy­ko­lo­gi­seen lä­hes­ty­mis­ta­paan ih­mi­sen toi­min­nan, toi­mi­juu­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä.

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den opin­to­jak­sot ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pe­rus­ta­son opin­to­ja. Osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­la ei vält­tä­mät­tä ole aiem­paa kou­lu­tus­taus­taa oh­jaa­mi­sen ja koh­taa­mi­sen opin­nois­ta, mut­ta jot­ka työs­sään tai va­paa-ajal­laan toi­mi­vat eri­lai­sis­sa oh­jauk­sen ja koh­taa­mi­sen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Täl­lai­sia voi­vat ol­la esi­mer­kik­si lii­kun­ta­seu­ro­jen tai mui­den va­paa-ajan har­ras­tus­jär­jes­tö­jen työn­te­ki­jät tai va­paaeh­toi­set, 2. as­teen työ­paik­kaoh­jaa­jat, työ­pa­jo­jen oh­jaa­jat jne.

Kaik­ki opin­to­jak­sot hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut saa osaa­mis­ko­ko­nai­suu­des­ta to­dis­tuk­sen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op (syksy 2021)
  • Osallistava pedagogiikka 5 op (syksy 2021)
  • Valmentava työote 5 op (kevät 2022)
  • Toimijuuden edistäminen 5 op (kevät 2022)

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa koulutustaustaa ohjaamisen ja kohtaamisen opinnoista, mutta jotka työssään tai vapaa-ajallaan toimivat erilaisissa ohjauksen ja kohtaamisen vuorovaikutustilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaseurojen tai muiden vapaa-ajan harrastusjärjestöjen työntekijät tai vapaaehtoiset, 2. asteen työpaikkaohjaajat, työpajojen ohjaajat jne., jotka haluavat vahvistaa ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitojaan, pohtia eettisiä näkökulmia sekä syventää ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamistaan teoreettisesti.

 

Osallistava pedagogiikka 5 op, syksy

Avainsanoja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, sosiodynaaminen lähestymistapa. 

Ei saatavilla

Yksilön kasvu ja kehitys 5 op, syksy

Tule mukaan pohtimaan, miten juuri sinä voisit toimia yksilöiden ja yhteisöjen kasvun tukena!

Ei saatavilla

Valmentava työote 5 op, kevät

Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät

Opintojakson tehtävät ovat keskustelevia ja tarjoavat hyviä mahdollisuuksia toimijuuden ja hyvinvoinnin reflektointiin. 

Tuote ei ole saatavilla.