Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus UUTUUS!

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2020 -31.5.2021
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden opintojaksot suoritetaan verkossa. Opintojaksojen toteutusajat sekä webinaarien ajat löytyvät opintojaksojen tiedoista alempaa. Tarkemmat ajat vahvistetaan ennen opintojen alkua.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu myös neljä ohjaustapaamista verkossa:

 • Pe 11.9. klo 13–15
 • Pe 23.10. klo 13–15
 • Pe 27.11. klo 13 – 15
 • Pe 11.12. klo 13 – 15
Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.08.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)

Sisältö

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuuden opintojaksoilla vahvistetaan ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitoja, pohditaan ohjaamisen eettisiä näkökulmia sekä syvennetään ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista teoreettisesti. Osaamiskokonaisuudessa opitaan ohjaamisessa ja valmentamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten yksilön kasvun ja kehityksen tukeminen, osallistavaa pedagogiikka, yksilön ja ryhmän valmentaminen, dialoginen työskentely ja vertaisvalmennus. Lisäksi tutustutaan psykologiseen ja sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan ihmisen toiminnan, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Osaamiskokonaisuuden opintojaksot ovat ammattikorkeakoulun perustason opintoja. Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa koulutustaustaa ohjaamisen ja kohtaamisen opinnoista, mutta jotka työssään tai vapaa-ajallaan toimivat erilaisissa ohjauksen ja kohtaamisen vuorovaikutustilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaseurojen tai muiden vapaa-ajan harrastusjärjestöjen työntekijät tai vapaaehtoiset, 2. asteen työpaikkaohjaajat, työpajojen ohjaajat jne.

Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op (YPYPT03-3019) (syksy 2020)
 • Osallistava pedagogiikka 5 op (YHPE01p2-3017) (syksy 2020)
 • Valmentava työote 5 op (YPYPT01-3023) (kevät 2021)
 • Toimijuuden edistäminen 5 op (YPYPT02-3016) (kevät 2021)

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Yksilön kasvu ja kehitys 01.9.2020 – 31.12.2020 

 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Webinaariajat tarkennetaan myöhemmin.

Opin­to­jak­sol­la opis­ke­li­ja op­pii tar­kas­te­le­maan ja ar­vioi­maan yh­tei­sö­pe­da­go­gin teh­tä­vää yk­si­lön suo­tui­san kas­vun ja ke­hi­tyk­sen mah­dol­lis­ta­ja­na. Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tua­si si­nul­la on kä­si­tys elä­män­ku­lun eri vai­heis­ta ja iden­ti­tee­tin muo­tou­tu­mi­ses­ta. Osaat työn­te­ki­jä­nä toi­mia jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­työn toi­mia­lal­la eet­ti­ses­ti ja ym­mär­rät kult­tuu­rin ja yh­tei­sö­jen mer­ki­tyk­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen se­kä hah­mo­tat me­ne­tel­miä, joil­la ih­mi­siä voi­daan tu­kea kas­vup­ro­ses­sis­sa.

Osallistava pedagogiikka 01.10.2020-05.12.2020

 • 09.10.2020 10.15 – 11.45 (orientaatiowebinaari)
 • 03.12.2020 10.15 – 12.00 (webinaari)
 • 03.12.2020 12.30 – 14.00 (webinaari)

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla opit osallistavasta pedagogiikasta teoriassa ja käytännössä. Perehdyt keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja pääset soveltamaan oppimaasi. Opintojaksolla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä on osallistava pedagogiikka? Millaisia eri oppimis- ja ihmiskäsityksiä on ja mitä niistä seuraa pedagogiikkaan ja ohjaamiseen? Mitä on sosiaalipedagogiikka? Mikä merkitys toivolla on ohjaamisessa ja ihmisen kohtaamisessa?

Valmentava työote 01.02.2021 – 31.05.2021

 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Webinaariajat tarkennetaan myöhemmin.

Opis­ke­li­ja saa oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia yk­si­lön tai ryh­män val­men­ta­mi­ses­ta, dia­lo­gi­ses­ta työs­ken­te­lys­tä se­kä ver­tais­val­men­nuk­ses­ta opis­ke­li­ja­ryh­mäs­sä. Ko­ke­muk­sia ar­vioi­daan ja ref­lek­toi­daan suh­tees­sa val­men­ta­vaan työot­tee­seen, yk­si­lön tai ryh­män tar­pei­siin ja ti­lan­tee­seen se­kä val­men­nus­ti­lan­teel­le ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin. Opin­to­jak­so so­pii osin työe­lä­mäs­sä, yh­teis­työp­ro­jek­tis­sa tai so­vel­tu­vas­sa TKI-hank­kees­sa suo­ri­tet­ta­vak­si.

Toimijuuden edistäminen 07.01.2021 – 31.05.2021

 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Webinaariajat tarkennetaan myöhemmin.

Opin­to­jak­sol­la pai­not­tuu psy­ko­lo­gi­nen ja so­siaa­lip­sy­ko­lo­gi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa ih­mi­sen toi­min­nan, toi­mi­juu­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen. Yh­teis­kun­nal­li­set ja kult­tuu­ri­set te­ki­jät huo­mioi­daan tar­kas­te­lus­sa. Ydin­kä­sit­tei­tä ovat: sub­jek­tius, osal­li­suus, toi­mi­juus, eh­käi­se­vä työ ja (mie­len)hy­vin­voin­ti. Opin­to­jak­son ai­ka­na pe­reh­dy­tään eh­käi­se­vään työ­muo­toon tai TKI-hank­kee­seen, jon­ka ta­voit­tee­na on yk­si­lön osal­lis­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen, so­siaa­li­nen vah­vis­ta­mi­nen, yk­si­lön osal­li­suu­den, toi­min­ta­ky­vyn tai (mie­len)hy­vin­voin­nin tai työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­nen.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa koulutustaustaa ohjaamisen ja kohtaamisen opinnoista, mutta jotka työssään tai vapaa-ajallaan toimivat erilaisissa ohjauksen ja kohtaamisen vuorovaikutustilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaseurojen tai muiden vapaa-ajan harrastusjärjestöjen työntekijät tai vapaaehtoiset, 2. asteen työpaikkaohjaajat, työpajojen ohjaajat jne., jotka haluavat vahvistaa ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitojaan, pohtia eettisiä näkökulmia sekä syventää ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamistaan teoreettisesti.