Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika Non-stop-toteutus: Opintoihin voi ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain ilmoittautumisajan puitteissa.
Aikataulut Opinnot suoritetaan verkossa omaan tahtiin. Suoritusaikaa opinnoille on 1 vuosi ilmoittautumisesta. Opintojaksot voi suorittaa omassa tahdissa kuitenkin niin, että harjoittelu ja tentit suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Ensimmäinen tentti suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Lisäksi on mahdollisuus uusia tentti enintään 2 kertaa opintoja seuraavan puolen vuoden aikana.

Opintoihin sisältyy joitain erikseen opiskelijan tai pienryhmien kanssa sovittavia webinaareja.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Hanna Putkonen-Kankaanpää (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4119 594)

 

Kirjoitustulkkaus (30 op) -osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi toimia kirjoitustulkkina erilaisille asiakaryhmille. Tämä osaamiskokonaisuus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa kirjoitustulkkauksen osaamiskokonaisuuden jollain muulla kielellä kuin suomeksi. Sinun tulee olla valmis työstämään harjoitusmateriaalia koulutuksen puitteissa itse tai yhdessä samankielisten opiskelijoiden kanssa. Sinulle on helpompaa, jos et aloita opintojasi yksin, vaan otat mukaasi samankielisen kollegan tai jopa useampia kollegoja. Humakilla on kokemusta esimerkiksi vironkielisen opiskelijaryhmän opiskelusta edellä mainitulla periaatteella. Osaamiskokonaisuus antaa kirjoitustulkin pätevyyden.

Opinnot suorittanut opiskelija osaa toimia kielensisäisenä tulkkina tilanteissa, joissa auditiivisen informaation tulkkaus tapahtuu kirjoittamalla. Opiskelija hallitsee nopean kirjoittamisen sekä osaa hyödyntää teknologiaa kääntämisessä ja tulkkauksessa. Perustietojen ja -taitojen lisäksi opiskelija voi valita omien intressiensä mukaisesti harjoituksia jollain muulla kuin suomen kielellä. Opetus ja tehtävät kuitenkin suoritetaan suomeksi.

Humak pidättää oikeuden päättää kielivalikoimasta.

Kirjoitustulkin työhön voit tutustua Kuuloliiton verkkosivuilla (avaa pdf-tiedoston).

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat  opintojaksot: 

 • SY02.100-3002 Tulkkauksen tutkimus 5 op
 • SY02.208-3002 Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op
 • SY02.209-3002 Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
 • SY02.210-3002 Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
 • SY02.300-3003 Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op

Ennakkovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia. Tämä osaamiskokonaisuus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat pätevyyden tulkata jollain muulla, kun suomen kielellä. On eduksi, jos olet nopea kirjoittamaan tietokoneella.

Tulkkauksen tutkimus

Opiskelija:

 • osaa hakea lähdekriittisesti ammattialaan liittyvää tutkimustietoa ja kykenee esittämään hankkimastaan tiedosta asiantuntijapuheenvuoron työkielillään
 • tunnistaa ja osaa jakaa hiljaista tietoa sekä asiantuntijuutta
 • tunnistaa ja pystyy arvioimaan tulkattuun tilanteeseen, tulkkaukseen vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • pystyy tuottamaan täsmällisen analyysin tulkatusta toimeksiannosta teoreettista viitekehystä hyödyntäen.

Johdatus kirjoitustulkkaukseen

Opiskelija:

 • tietää kirjoitustulkin asiakasryhmien moninaisuuden ja erilaisten toimintaympäristöjen kirjon
 • tietää ja pystyy analysoimaan vuorovaikutusosapuolten erilaisia tarpeita, tavoitteita ja odotuksia
 • kykenee tarkastelemaan kirjoitustulkin työtä ja tehtäviä, tekemään niistä havaintoja ja keskustelemaan havainnoistaan
 • tietää kirjoitustulkin työhön liittyviä tiimitulkkauskäytänteitä
 • osaa kymmensormijärjestelmän
 • osaa kasvattaa kirjoitusnopeuttaan tavoitteellisesti.

Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus

Opiskelija:

 • tuntee kielen alueellisen, rekisterikohtaisen ja ajallisen variaation sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivaa rekisteriä kirjoituksessaan
 • tietää, mitä on tekstin koheesio ja koherenssi ja osaa arvioida tekstejä rakenteellisen ja sisällöllisen eheyden näkökulmasta
 • osaa kuvata viestinnän pragmaattisuuden ja kontekstuaalisuuden
 • osaa kuvailla ei-kielellisiä, visuaalisia ja auditiivisia ilmiöitä eri asiakasryhmille
 • osaa tuottaa kirjoitustulkkausta selkokielellä.

Kirjoitustulkkaus ja teknologia

Opiskelija:

 • hallitsee kirjoitustulkkauksessa käytettäviä ohjelmia ja laitteita
 • tuntee erilaisia puheentunnistuslaitteita ja -ohjelmia
 • osaa tulkata audiovisuaalisen tallenteen tekstiksi
 • osaa käyttää luovasti ja perustellusti yksittäiseen tilanteeseen sopivaa teknologiaa
 • tietää tekstityksen periaatteet ja hallitsee ohjelmatekstityksen perusteet
 • osaa soveltaa palvelunmuotoilu ja tuotteistaminen kirjoitustulkkauksessa.

Tulkkaus: kehittävä harjoittelu

Opiskelija:

 • osaa soveltaa tulkin ammattieettistä ajattelua ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa sekä toteuttaa tulkin työtä tutkivalla työotteella
 • hallitsee asiakaslähtöisen työskentelyn ja tulkin tehtävän kommunikaation mahdollistajana
 • osaa analysoida eri asiakasryhmille tulkkauksen erityispiirteitä ja tietää, millaisia ammattitaitovaatimuksia työ eri asiakasryhmien kanssa edellyttää
 • osaa toimia yhteistyössä eri asiakasryhmiä edustavien organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja toimijoiden sekä tulkkien kanssa eettisesti kestävällä tavalla sekä osaa tarvittaessa
 • esittää asiantuntijapuheenvuoron omasta työstään
 • osaa valmistautua ja toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden toimintaympäristöt, toimintakulttuurit sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet
 • osaa analysoida, suunnitella ja kuvata erilaisissa toimintaympäristöissä toteutettavia tulkkausjärjestelyitä
 • osaa tuottaa vuorovaikutusta edistävää tulketta erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa reflektoida ja arvioiden realistisesti omaa osaamistaan ja toimintaansa sekä käsitellä ja hyödyntää työstä saatua palautetta oman osaamisen kehittämiseksi.

 

“On ollut oman aikatauluttamisen vuoksi ollut hyvä, että opinnot voi suorittaa omaan tahtiin vuoden aikana.”

“Koulutuksen aikana pitää tehdä työtä, etenkin jos kirjoitusnopeus ei ole valmiiksi riittävä. Mutta vuoden aikana tavoitteeseen on mahdollista päästä.”

“Opinnoista vastaavan lehtorin saa kiinni sähköpostilla ja hänen kanssaan voi keskustella alasta ja opinnoista.”

“Muiden opiskelijoiden kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä. Se ja verkostoituminen on antoisaa.”