Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa (YAMK) 5 op, kevät 2022

Järjestöt yhteiskunnallisina toimijoina; opintojakson viitekehys on laajemmin yhteiskunta sekä järjestöjen tehtävät ja roolit sekä mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Sisällöt

 • Ekososiaalinen sivistys ja kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys järjestötyön kontekstissa
 • Kansalaisyhteiskunnan ja eri toimijoiden merkitys, mahdollisuudet ja sosiaaliset innovaatiot kestävän tulevaisuuden edistämisessä
 • Tulevaisuustietoisen transformatiivisen oppimisen edistäminen järjestötyössä
 • Strateginen ajattelu ja dialoginen yhteiskehittäminen järjestötyön mahdollisuuksina
 • Tulevaisuustyöskentely

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.1.2022-27.5.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Opintojakson webinaarit:

 • 21.1.2022 klo 13-15
 • 18.2.2022 klo 12-16
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.12.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija:

 • perehtyy kestävän kehityksen ja ekososiaaliseen sivistyksen näkökulmiin ja käsitteisiin järjestötyöhön soveltaen
 • ymmärtää ja hahmottaa kansalaistoiminnan sekä kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisuuksia kestävän elämäntavan edistäjinä
 • tiedostaa systeemisen ja strategisen ajattelun merkityksen muutoksen mahdollistajana
 • kykenee arvioimaan osallistavan kriittisesti ja kehityshakuisesti olemassa olevia toiminta- ja/tai ajattelumalleja järjestöorganisaation sisällä
 • osaa soveltaa tulevaisuutta ennakoivaa menetelmää valitsemassaan järjestötyön kontekstissa

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.