Järjestöjohtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2022

Järjestöjen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen järjestöerityisyydet huomioiden

Sisällöt

 • Järjestöjen toimintalogiikat, muutos ja johtajuus
 • Järjestöjohtaminen osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Innostus myötävoimana yhteisöllisessä johtamisessa
 • Järjestöjen viestintäympäristöt, jakamisen tilat ja vaikuttamisen kanavat
 • Verkostojen ja monitoimijaisen työtavan vahvistaminen

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.1.2022-27.5.2022. Opintojakso on aloitettavissa heti ja se on aloitettava viimeistään 24.2.2022.
Aikataulut ja työskentelytapa Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Opintojakson webinaarit:

 • 4.3.2022 klo 13-15
 • 31.3.2022 klo 9.30-14
Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.2.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tiedostaa järjestöjohtamisen erityiskysymyksiä ja kehitystarpeita tulevaisuustietoisesti
 • osaa yhteisöllisen ja innostavan johtamisen keinoin edistää eettisesti kestävää ja uudistuvaa toimintakulttuuria
 • tiedostaa yksilön ja yhteisön osaamisen, voimavarojen ja hyvinvoinnin johtamisen merkityksen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
 • osaa käyttää ja kehittää uusia viestinnän, jakamisen ja vaikuttamisen kanavia
 • kykenee edistämään verkostomaisen ja monitoimijaisen työtavan sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.