Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2022

Tule mukaan pohtimaan miten palveluilla tuotetaan hyvinvointia. Opiskelija tutustuu suomalaisen hyvinvointimallin tilaan ja taustoihin, eri sektoreiden tuottamiin hyvinvointipalveluihin sekä palveluntuottamisprosessiin. Opiskelija perehtyy myös yleisellä tasolla palveluiden rahoitukseen, palveluketjuihin, hankintamenettelykäytäntöihin sekä hyvinvointia säätelevään lainsäädäntöön. Sisäl­tö­jä tar­kas­tel­laan useas­ta eri nä­kö­kul­mas­ta niin so­sio­lo­gi­ses­sa, so­siaa­li­po­liit­ti­ses­sa, hal­lin­to­tie­teel­li­ses­sä kuin lii­ke­ta­lou­del­li­ses­sa­kin vii­te­ke­hyk­ses­sä.

Opiskelija tutustuu suomalaisen hyvinvointimallin tilaan ja taustoihin, eri sektoreiden tuottamiin hyvinvointipalveluihin ja palveluntuottamisprosessiin. Opiskelija perehtyy hankintamenettelyyn ja sopimusoikeuteen palvelujen tuottamisen taustalla. Sisältöjä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta niin sosiologisessa, sosiaalipoliittisessa, hallintotieteellisessä kuin liiketaloudellisessakin viitekehyksessä.

Opintojaksolla tutustutaan lukupiirissä hyvinvointipalvelujen teoriatietoon ja yksilötehtävänä suoritetaan tutustuminen johonkin hyvinvointipalveluja tuottavaan organisaatioon.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu hyvin niille, jotka haluavat perehtyä Suomen hyvinvointipalvelujen palvelurakenteisiin sekä palveluntarjoajien että -tuottajien ominaisuudessa.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 14.03.2022 – 30.05.2022 HUOM! Toteutusaikaa muutettu!
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso käynnistyy orientaatioviikolla 14.3.- 20.3, itseopiskellen ja valmistautuen ensimmäiseen webinaariin (käänteinen oppiminen). Aloituswebinaari on 21.3.2022. Jaksolla on lukupiiritehtävä, joka tehdään pienryhmissä. Pienryhmillä on omat webinaarikokoontumiset ajalla 22.3-30.4.2022, webinaarikokoontumisia on 1 ryhmää kohden. Jakson itsenäinen tehtävä on tutustua johonkin hyvinvointipalveluita tuottavaan organisaatioon. Tämän tehtävän kirjallisen osuuden palautus on 10.5.2022 mennessä , josta valmentaja antaa 16.5.2022 palautetta.

Opintojakson webinaarit:

  • 21.3.2022 klo 15.00 – 17.00
  • 16.05.2022 klo 15.00 – 17.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.03.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Outi Väyrynen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0505700432)

 

Opiskelija

  • tuntee hyvinvoinnin yhteiskunnallisena käsitteenä ja osaa huomioida siihen vaikuttavat tekijät
  • tunnistaa eri sektoreiden roolit hyvinvointipalvelujen tuottajina osana yhteiskunnan palvelurakenteita
  • tietää ostopalvelu- ja palvelusopimuskäytäntöjä ja kykenee soveltamaan keskeistä lainsäädäntöä
  • vahvistaa ymmärrystään yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksista

”Tieto siitä miten hyvinvointiyhteiskunta on syntynyt ja hyvinvointimallin kehitys.”