Expertis i mångfald 20 sp -kompetenspaketet

Vill du lära dig mera om mångfald, jämlikhet och integration? Vill du få kunskap och verktyg i att skapa en likabehandlingsplan och utveckla mångfalden i arbetsgemenskapen? Avlägg då detta kompetenspaket och bli en Expert i mångfald! Som en expert i mångfald lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå.

Du får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt och lär dig att reflektera över normer, värderingar och yrkesetik. Som expert på mångfald kommer du att förstå centrala begrepp, känna till mänskliga rättigheter och kunna se saker ur minoriteters perspektiv. Framför allt ger kompetenspaketet verktyg för handling som främjar och värdesätter mångfald. Innehållet i kompetenpaketet är en del av läroplanen för samhällspedagog (YH). Alla som med godkänt resultat genomfört kurserna får ett intyg över sin kompetens.

Kompetenspaketet består av följande kurser:

 • Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, höst och sommar
 • Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, höst och sommar
 • Mångfald i samhället 5 sp, vår
 • Mångfald i arbetsgemenskaper 5 sp, vår

Till vem?

Kompetenspaketet passar studerande och yrkesverksamma från olika branscher, som är intresserade av att utveckla mångfalden i arbetsgemenskaper eller i andra gemenskaper, samt för att få nya perspektiv på mångfald. Kompetenspaketets innehåll fördjupar sig också i främjandet av mångkultur och i teman som människorättsfostran, aktivt medborgarskap och mångfaldsledning och mångkulturellt ledarskap.

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum Läsåret 2022-2023
Schemaläggning och arbetsformer Kompetenspaketets kurser förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kurserna inom ramarna för kursernas angivna tidsramar.

Kompetenspaketet innehåller fyra kurser. Om det finns flera förverkligande av kursen under läsåret, välj den som passar dig bäst genom att sätta ett kryss i rutan bredvid Lisää/Add. Lägg sedan produkten i varukorgen. Du kommer åt kursspecifika undervisningstider från länkarna nedan.

Kursinnehåll och scheman:

Anmäldningstid 1.8.2022-30.12.2022 klo 23:59
Kontaktperson Janina Sjöstrand (etunimi.sukunimi@humak.fi
Information Rådgivning om Öppen yrkeshögskolestudier, registrering, avgifter, intyg:
avoinamk@humak.fi
tel. +358 29 451 9230

 

Lärandemål

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp

Studerande:

 • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt eget förhållningssätt till mångfald
 • bekantar sig med kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
 • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och i aktiviteter
 • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social, språklig och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering
 • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
 • får du en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre, ”Vi och Dom”

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp

Studerande:

 • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
 • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
 • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
 • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
 • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
 • känner till invandrargemenskapernas betydelse i främjandet av integration

Mångfald i samhället 5 sp

Studerande:

 • är medveten om mångfalden och pluralismen i samhället och kan bedöma sitt förhållningssätt till dem på ett professionellt sätt
 • kan identifiera strukturer och verksamhetssätt som förhindrar eller stöder mångfald i samhället
 • känner till principerna för jämlikhet, mänskliga rättigheter, främjande av jämställdhet och hållbar utveckling och kan beakta dessa principer i det praktiska arbetet
 • känner till vikten av utbildning om mänskliga rättigheter i ett mångfaldigt samhälle och kan planera fostran om mänskliga rättigheter i praktiken
 • kan organisera och utveckla tillfällen och verksamhetsformer som främjar aktivt medborgarskap

Mångfald i arbetsgemenskaper 5 sp

Studerande

 • känner till värdegrunden för mångfald på individ- och arbetsgemenskapsnivå
 • kan uppfatta sin egen relation till specificitet och mångfald
 • kan identifiera strukturer och arbetssätt som antingen förhindrar eller stöder mångfalden i samhället
 • kan identifiera funktionshindrade / personers med arbetsnedsättnings behov av tillgänglighet på arbetsplatsen och kan anpassa arbetsförhållanden enligt det
 • känner till olika anpassningsalternativ och former för ekonomiskt stöd för att anpassa arbetsförhållandena
 • kan i arbetssäkerhetsfrågor ta hänsyn till olika medarbetares behov

Kompetenspaketet innehåller fyra kurser. Om det finns flera förverkligande av kursen under läsåret, välj den som passar dig bäst genom att sätta ett kryss i rutan bredvid Lisää/Add. Lägg sedan produkten i varukorgen.

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, sommaren 2023

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, sommaren 2023

Mångfald i samhället 5 sp, våren 2023

Ei saatavilla

Mångfald i arbetsgemenskapen 5 sp, våren 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.