Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Kulttuurituotanto (ei loppukoetta)

75,00 

99 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi
Toteutusaika 01.06.2021–31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Opintojaksoon kuuluu lyhyt sanastokoe, jonka ajankohta ilmoitetaan opintojakson oppimisympäristössä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojaksolla opitaan kulttuurituottajan työssä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisiataitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Contemporary arts and music, Cultural management, Entrepreneurship, Economics sekä Academic writing. Kurssi sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan englannin kielen taitoaan.

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe. Tenttien ajankohdasta ilmoitetaan kurssialustalla.

Opintojakso arvioidaan sanastokokeen perusteella asteikolla 0–5. Kurssia ei voi hyväksilukea AMK-tutkinnon pakollisiksi vieraan kielen opinnoiksi ennen kuin opiskelija on osoittanut suullisen ja kirjallisen kielitaitonsa oman ammattikorkeakoulunsa vaatimalla tavalla. Muuten kurssin voi suorittaa vapaavalintaisina kieliopintoina. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Sanastokokeen aikataulusta ilmoitetaan kurssialustalla. 

HUOM! Tämä opintojakso ei sisällä AMK-tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin kuuluvaa loppukoetta.  Opiskelijat, joille opintojakso tulee Kulttuurituottaja AMK-tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, ilmoittautuvat opintojaksolle tämän linkin kautta. Väyläopiskelijat suorittavat loppukokeen sisältävän opintojakson.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti  
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englanninkielellä 
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä  
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä  
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Edeltävyysehdot

Englannin kielen perussanaston ja –kieliopin hallitseminen niin, että tehtävien itsenäinen suorittaminen on mahdollista. 

Muuta

Kurssitehtävien suorittamiseen opiskelijaa tarvitsee kuvausvälineen, josta hän voi siirtää kuvaamiaan videoita kurssialustalle (esim. kännykkä).

Opiskelijapalautetta

”Kurssilla oli valtavan laaja materiaali, etenkin sanasto. Tämä kattoi hyvin koko kulttuurituottajan opintojen sisällön. Kurssilla käsiteltiin sellaisiakin aihealueita ja sanastoa, joihin ei ollut vielä ehtinyt suomeksikaan perehtyä.” 

”Parasta oli se, että samalla, kun opiskeli englantia, opiskeli myös kulttuurituotantoa. Se myös varmisti, että kurssilla oppi työssä tarvittavaa sanastoa.” 

“Verkko-opintojen ohjeistukset oli annettu kannustavalla ja tsemppaavalla tavalla, mikä erottuu edukseen muista opintojaksoista.”